Egzamino klausimai

Iš Ham Radio LT.
Pereiti į navigaciją Jump to search

Kviečiame visus užsiregistruoti ir drąsiai papildyti šį dokumentą naudingomis formulėmis ar nuorodomis!

B lygio klausimai

Reglamentas (klausimai nr. 1-22)

Pagrindinis dokumentas: Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo (II SKYRIUS - LEIDIMAI UŽSIIMTI RADIJO MĖGĖJŲ VEIKLA)

Radijo mėgėjų veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašas. Radijo stoties naudojimas verslo tikslais yra nesuderinamas su radijo mėgėjų veikla. Prieš užsiimant radijo mėgėjų veikla reikia gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai. Prieš įjungiant radijo stotį siuntimo režimu, būtina turėti galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai (toliau - RM veiklai). Leidimus RM veiklai išduoda LR Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau - LR RRT), į kurią reikia kreiptis norint gauti leidimą RM veiklai. Norint gauti leidimą, būtina pateikti LR RRT būtinus dokumentus ir išlaikyti egzaminą, jei jis dar nebuvo išlaikytas.

Lietuvoje yra A ir B leidimų radijo mėgėjų veiklai klasės. A klasės leidimas suteikia daugiau teisių jo turėtojui. Amžius, nuo kurio asmenims išduodami B klasės leidimai radijo mėgėjų veiklai, yra neribojamas. Asmuo, esantis vyresnis nei 16 metų amžiaus ir norėdamas gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai, privalo pateikti LR RRT prašymą išduoti leidimą radijo mėgėjų veiklai. Papildomai, asmuo, esantis jaunesnis nei 16 metų amžiaus, turi pateikti raštišką sutikimą, kuriame vienas iš leidimo radijo mėgėjų veiklai pageidaujančio asmens tėvų ar globėjų sutinka, kad jis užsiimtų radijo mėgėjų veikla, ir prisiima atsakomybę dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo laikymosi. Jei asmens duomenys, įrašyti į jam išduotą leidimą radijo mėgėjų veiklai pasikeitė, radijo mėgėjas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo pateikti prašymą Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybai dėl pataisyto leidimo radijo mėgėjų veiklai išdavimo.

Leidimas radijo mėgėjų veiklai (toliau - leidimas) suteikia teisę naudoti radijo stotis ryšiams su kitais radijo mėgėjais. Leidimas nesuteikia teisės naudoti radijo stotis komerciniais tikslais ar ieškoti verslo partnerių naudojant radijo ryšį. B klasės radijo leidimas radijo mėgėjų veiklai galioja Lietuvos Respublikoje ir valstybėse, kuriose įgyvendinus CEPT rekomendaciją yra B lygio leidimo nacionalinis atitikmuo. Teisę panaikinti leidimo radijo mėgėjų veiklai galiojimą turi LR RRT direktorius. Baudą už Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo pažeidimą nustato LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Leidimo galiojimas, nepasibaigus jo galiojimo terminui gali būti panaikintas, jei leidimo turėtojas pateikė prašymą LR RRT dėl leidimo panaikinimo. B klasės leidimo radijo mėgėjų veiklai turi teisę naudotis radijo stotimis LR teritorijoje, kur to daryti nedraudžia arba šios veiklos neriboja kiti teisės aktai. Naudojimąsi radijo stotimi orlaiviuose ar laivuose gali drausti arba riboti teisės aktai.

Radijo stoties ir antenos įrengimas, eksploatavimas (klausimai 23-40)

Įrengiant radijo stotį svarbiausias reikalavimas yra jog atliekami darbai neturi sukelti grėsmės žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui. Dėl svetimo turto sugadinimo įrengiant radijo stotį atsakingas leidimo radijo mėgėjų veiklai turėtojas. Naudojimasis radijo stotimi neturi sukelti grėsmės žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui. Radijo mėgėjas atsakingas už tai, kad radijo mėgėjo radijo stotis būtų naudojama pagal galiojančius teisės aktus. Radijo stotį be tiesioginės asmens priežiūros leidžiama palikti veikti jei tai yra retransliatorius, švyturys ar skaitmeninė stotis, arba jei yra galimybė naudotis nuotoliniu valdymu. Skaitmeninė stotis gali būti palikta veikti be tiesioginės radijo mėgėjo priežiūros.

Už darbų saugą įrengiant anteną yra atsakingas antenos savininkas. Antena turi būti įrengta taip, kad atitiktų saugumo technikos reikalavimus ir nekeltų grėsmės žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui. Antenos savininkas atsako už žalą, padarytą kito asmens turtui antenos statymo metu. Svarbiausia saugiai eksploatuojant radijo stočių antenas yra kad jos būtų įrengtos taip, kad jų naudojimas nesukeltų grėsmės žmonių saugumui, sveikatai, gyvybei ir turtui. Eksploatuojant anteną taip pat svarbiausia yra žmonių apsauga nuo antenos spinduliuojamos energijos neigiamo poveikio.

Kabinti anteną tarp dviejų taškų, esančių virš elektros tiekimo linijos,yra blogas sumanymas, kadangi antena gali nukristi ant elektros tiekimo linijos ir tapti radijo mėgėjo žūties priežastimi. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę atlikti radijo mėgėjų radijo stočių techninę apžiūrą. Atliekant radijo mėgėjų radijo stočių techninę apžiūrą jų veikimo vietoje turi dalyvauti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas ir radijo mėgėjas, klubo vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Prieš atlikdamas radijo stoties techninę apžiūrą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas turi pateikti savo tarnybinį pažymėjimą. Naudojimasis radijo stotimi laikomas neteisėtu, jei radijo stotis naudojama neturint leidimo radijo mėgėjų veiklai ar jei radijo mėgėjas arba jo įgaliotas asmuo trukdė ar neleido atlikti apžiūros.

Radijo šaukiniai (klausimai 41-56)

Radijo šaukinys reikalingas radijo stoties identifikavimui eteryje. Veikianti radijo stotis privalo perduoti skirtą šaukinį tam, kad ji galėtų būti identifikuota. Radijo šaukinį skiria Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Išskirtinė radijo šaukinių, skiriamų Lietuvos Respublikoje, savybė - šių radijo šaukinių pirmosios raidės visada yra „LY“ - prefiksas, skirtas Lietuvos Respublikai. Eteryje galima naudoti tik skirtą LR RRT šaukinį. Radijo šaukinio trumpinti negalima niekada. Radijo šaukinį teisingai į eterį perduoti reikia siuntimo pradžioje arba pabaigoje ir ne rečiau kaip kas 5 minutes ryšio arba radijo stoties bandymų eteryje metu. Radijo šaukinys balso telefonijos režimu turėtų būti perduodamas aiškiai perduodant radijo šaukinio ženklus, vengiant galimų dviprasmiškumų. Išvengti galimų dviprasmiškumų, perduodant radijo šaukinį balso telefonijos režimu galima vartojant fonetinę abėcėlę.

Kai radijo stotis naudojama oro laive, radijo šaukinį galima papildyti simboliais /AM. Kai radijo stotis naudojama valstybės vidaus vandenyse esančiame laive, arba kai naudojama judri radijo stotis, radijo šaukinį galima papildyti simboliais /M. Kai radijo stotis veikia tarptautiniuose vandenyse esančiame laive, radijo šaukinį galima papildyti simboliais /MM. Kai naudojama nešiojama radijo stotis, radijo šaukinį galima papildyti simboliais /P. Pavyzdžiui, kai naudojama nešiojam radijo stotis, teisingas radijo šaukinio LY1AAA papildymas yra LY1AAA/P. Pagrindinis dokumentas: Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo IV SKYRIUS - RADIJO ŠAUKINIŲ SUDARYMAS, SKYRIMAS IR LEIDIMAI NAUDOTI RADIJO ŠAUKINĮ, VI SKYRIUS - RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) IR RADIJO RYŠIO STOČIŲ NAUDOJIMAS.

Informacijos perdavimas eteryje (klausimai 57-75)

Bet kuri eteryje siunčiama informacija (pagal Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla aprašą) suprantama kaip pranešimas. Už radijo bangomis siunčiamų pranešimų turinį atsakingas radijo mėgėjas. Radijo mėgėjui draudžiama siųsti muzikos naujienas, ar raginimus melstis, savo sukurtus kodus ir santrumpas, reklamą. Radijo mėgėjas gali siųsti asmeninius pirkimo ir pardavimo pranešimus, kai siunčiama informacija tiesiogiai susijusi su radijo mėgėjų radijo stotimis. Radijo mėgėjui draudžiama siųsti tarptautinius nelaimės signalus „SOS“ ir „MAYDAY“, nesilaikant ITU radijo ryšio reglamento nustatytų sąlygų, taip pat informaciją, pažeidžiančią asmens privataus gyvenimo neliečiamumą, transliuoti muziką. Radijo mėgėjams leista siųsti pirkimo ir pardavimo pranešimus tik kai siunčiama informacija yra tiesiogiai susijusi su radijo mėgėjų radijo stotimis. Naudojantis radijo mėgėjų radijo stotimis, leidžiama siųsti Q kodą. Radijo mėgėjams niekada neleidžiama retransliuoti vietinės radiofoninės radijo stoties programos. Kompiuterines programas naudojant skaitmenines stotis galima siųsti tuo atveju, jei toks siuntimas nepažeis autorių, gretutinių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių. Nesant ypatingų atvejų, radijo mėgėjams leidžiama užmegzti ryšius tik su radijo mėgėjų radijo stotimis. Ryšiai tarp radijo mėgėjų radijo stočių ir kitų radijo ryšio tarnybų stočių leidžiami kai kitų radijo ryšio tarnybų radijo stotys radijo mėgėjams skirtais dažniais siunčia nelaimės signalus. Radijo mėgėjai turi teisę prisijungti prie skaitmeninių tinklų bet kuriuo būdu, įskaitant internetą ir komutuojamąsias telekomunikacijų linijas. Teisingas prisijungimo prie skaitmeninių stočių būdas yra identifikuojant savo radijo stotį šaukiniu.

B klasės radijo mėgėjui gali būti skirtas penkių ir šešių ženklų radijo šaukinys. Klubui gali būti skirtas keturių, penkių ir šešių ženklų radijo šaukinys.

Santrumpos ir darbas eteryje (klausimai 76-100)

Kviečiant ryšiui bet kurią kitą radijo stotį, paprastai perduodama santrumpa CQ. Kviečiant ryšiui radijo stotį, esančią kitame kontinente, turėtų būti perduodama santrumpa CQ DX. Radijo mėgėjai dažnai perduoda frazę „73“ - "Geriausi linkėjimai". Tolima radijo stotis įvardinama santrumpa "DX". Santrumpa „CFM“ reiškia "patvirtinu". Santrumpa „DE“ reiškia "nuo". Po frazės „CQ DX DE“ reiktų perduoti radijo šaukinį. Po frazės „my QTH is“ reiktų perduoti savo gyvenamosios vietos pavadinimą. Jūsų korespondentas perduoda „RS 58“ - tai reiškia Jūsų signalo įvertinimą. Žodžius „radijo imtuvas“ radijo mėgėjai dažnai pakeičia santrumpa RX. Žodžius „radijo siųstuvas“ mėgėjai dažnai pakeičia santrumpa TX. Morzės kodo telegrafiją reiškia santrumpa CW. Vienos šalinės juostos moduliavimą reiškia santrumpa SSB. Dažnio moduliavimą reiškia santrumpa FM. Signalų kokybę eteryje radijo mėgėjai dažniausiai įvertina pagal RST arba RS skalę.

Klausimas Situacija / pranešimas Santrumpa
91. Tarp eterio triukšmų neišgirdote korespondento radijo šaukinio QRZ
92. Ryšio metu girdite, kad jūsų radijo stotį kviečia dar vienas korespondentas Prašote jo palaukti, kol baigsite ryšį QRX
93. Savo korespondentui norite pranešti, kad jums trukdo kitos radijo stotys QRM
94. Savo korespondentui norite pranešti, kad jūsų siųstuvo išėjimo galia labai maža QRP
95. Ryšio metu perduodate korespondentui savo miesto pavadinimą QTH
96. Radijo ryšiui trukdo perkūnija QRN
97. "Ar turite man pranešimų?" QRU?
98. "Jūsų signalų stipris kinta" QSB
99. "Pakeiskite siuntimo dažnį" QSY
100. Patvirtinamas radijo ryšys, įvykęs tarp radijo mėgėjų QSL

Dažnių ruožai ir galios ribos (klausimai 101 - 125)

Dažnių naudojimo teisės yra pirminė ir antrinė. B klasės radijo mėgėjams skirtų dažnių ribos:

Diapazonas Dažnių ribos
80 m. 3 500–3 800 kHz
40 m. 7 000-7 200 kHz
20 m. 14 000-14 350 kHz
17 m. 18 086-18 186 kHz
15 m. 21 000–21 450 kHz
12 m. 24 890-24 990 kHz
10 m. 28 000 – 29 700 kHz
2 m. 144–146 MHz
70 cm. 430–440 MHz

Maksimali leidžiama siųstuvo išėjimo galia B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams 80 m, 40 m, 20 m, 15m ir 10m (trumpųjų bangų) diapazonuose yra 100W. Maksimali leidžiama siųstuvo išėjimo galia B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams 2 m ir 70 cm diapazonuose (UTB) yra 50W.

Daugiau informacijos galima rasti radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo sąrašo, 46-ame priede. Detalesnis diapazonų paskirstymas pagal paskirtį pateikiamas IARU pirmo regiono dažnių ruožų planuose.

Juostos plotis Leidžiamos moduliacijos
<= 200 Hz CW
<= 500 Hz CW, RTTY
<= 2700 Hz CW, RTTY, SSB
<= 6000 Hz CW, RTTY, SSB, AM, FM

Dažniais, kuriuose maksimalaus signalo juostos plotis neturi viršyti 25 kHz, negalima naudoti ATV moduliacijos. Gerai suderinto siųstuvo SSB ar SSTV signalo juostos plotis neturėtų būti didesnis kaip 2,7 kHz, AM - 6 kHz. 144 MHz diapazone nešiojamos FM radijo stoties spinduliuojamo signalo juostos plotis neturėtų viršyti 12 kHz.

Radijo mėgėjams skirtame 10 m trumpųjų bangų diapazone leista veikti siaurajuostės FM ir AM siųstuvams. Visuose radijo mėgėjams skirtuose TB ir UTB diapazonuose leista naudoti CW siųstuvus. Visuose radijo mėgėjams skirtame UTB diapazonuose, kur leidžiamas signalo juostos plotis ne mažesnis nei 2 700 Hz, leidžiama naudoti SSB siųstuvus.

Elektronikos komponentai B1 (126-134)

B1 paveiksle pavaizduota:

Elementas Pavadinimas Pagrindinė savybė
a Rezistorius Priešinasi elektros srovės tekėjimui
b Kondensatorius Sukaupia elektros krūvius
c Galvaninė baterija Generuoja elektros srovę
d Induktyvumo ritė Induktyvumas

Didesnę varžą gausime rezistorius jungdami nuosekliai. Mažesnę varžą gausime rezistorius jungdami lygiagrečiai.

Elektronikos komponentų jungimas B2 (klausimai 135-142)

Rezistorių, sujungtų pagal B2 pav, atstojamoji varža:

R1 R2 R3 Atstojamoji varža
50 Ω 50 Ω 1000MΩ 100 Ω
200 Ω 400 Ω 600 Ω 300 Ω
80 kΩ 40 kΩ 60 kΩ 40 kΩ
20 kΩ 0 kΩ 20 kΩ 10 kΩ

Didesnę talpą gausime jungdami kondensatorius lygiagrečiai. Mažesnę talpą gausime jungdami kondensatorius nuosekliai. Atstumas tarp plokščiojo kondensatoriaus plokštelių padidėjo 2 kartus - kondensatoriaus talpa sumažėjo 2 kartus. Oro tarpas tarp plokščiojo kondensatoriaus plokštelių sumažėjo 2 kartus - kondensatoriaus talpa padidėjo 2 kartus.

Elektronikos komponentų jungimas B3 (klausimai 143-148)

Kondensatorių, sujungtų pagal B3 pav atstojamoji talpa:

C1 C2 C3 Atstojamoji talpa
200 pF 200 pF 100 pF 200 pF
300 pF 700 pF 390 pF 600 pF
10 nF 90 nF 0 nF 9 nF
3,3 μF 5 μF 10 μF 12 μF

Padidinus ritės vijų skaičių, jos induktyvumas padidės. Sumažinus ritės vijų skaičių, jos induktyvumas sumažės.

Elektronikos komponentai B4 (klausimai 149 - 164)

B4 paveiksle pavaizduota:

Komponentas Pavadinimas Elektrodas 1 Elektrodas 2 Elektrodas 3
a Puslaidininkinis diodas Anodas Katodas
b Dvipolis tranzistorius Kolektorius Emiteris Bazė
c Lauko tranzistorius Užtūra Santaka Ištaka
d Operacinis stiprintuvas

Elektroninės lempos veikimas pagrįstas termoelektronine emisija. Puslaidininkio diodo veikimas pagrįstas elektronų rekombinacija. Tranzistorius turi pnp arba npn sandūrą. Elektroninė lempa gali stiprinti elektrinius signalus.

Elektros srovė (klausimai 165 - 180)

Kryptingas elektronų judėjimas laidininku vadinamas elektros srove. Kryptingai tekėti elektronus priverčia elektrovaros jėga. Elektros srovė, tekanti viena kryptimi, vadinama nuolatine elektros srove. Elektros srovė, nuolat keičianti tekėjimo kryptį, vadinama kitamąja elektros srove. Elektros srovės laidininkas praleidžia elektros srovę. Pavyzdžiui, varis yra geras elektros srovės laidininkas. Elektros srovės izoliatorius trukdo tekėti elektros srovei. Pavyzdžiui, žėrutis yra geras elektros srovės izoliatorius. Ritė ir kondensatorius sudaro virpesių kontūrą. Virpesių kontūro rezonansinį dažnį pakeisti galima keičiant ritės induktyvumą ir/arba kondensatoriaus talpą.

Omo dėsnis. Jei prie 2 V įtampos šaltinio prijungtas 100 Ω rezistorius, tuomet srovės, tekančios rezistoriumi, stipris yra 2/100 = 0,02A. Jei prie 5 V įtampos šaltinio prijungtas 500 Ω rezistorius, tuomet srovės, tekančios rezistoriumi, stipris yra 5/500 = 10 mA. Jei 10 kΩ rezistoriumi teka 40 mA srovė, tuomet įtampa tarp rezistoriaus gnybtų yra 0.04 * 10 000 = 400V. Jei 50 Ω rezistoriumi teka 2 A srovė, tuomet įtampa tarp rezistoriaus gnybtų yra 50 * 2 = 100 V. Jei ezistoriumi, prijungtu prie 20 V įtampos šaltinio, teka 100 mA srovė, tuomet rezistoriaus varža yra 20 / 0,1 = 200 Ω. Jei rezistoriumi, prijungtu prie 90 V įtampos šaltinio, teka 3 amperų srovė, tuomet rezistoriaus varža yra 90 / 3 = 30 Ω.

Matavimo vienetai (klausimai 181 - 207)

SI sistemoje pagrindinis varžos matavimo vienetas yra omas, įtampos matavimo - voltas, srovės matavimo - amperas, talpos matavimo - faradas, elektrinės galios matavimo vienetas - vatas, dažnio matavimo vienetas - hercas. Įtampa matuojama voltmetru, srovė - ampermetru, galia - vatmetru. Voltmetras į elektros grandinę turėtų būti jungiamas lygiagrečiai. Idealaus voltmetro vidinė varža turėtų būti labai didelė. Buityje dažniausiai naudojamo kintamosios elektros srovės tinklo įtampa yra 230V. Ampermetras į elektros grandinę turėtų būti jungiamas nuosekliai. Idealaus ampermetro vidinė varža turėtų būti labai maža.

B5 schemoje a vaizduoja įtampos matavimą, b - varžos matavimą, c - srovės matavimą. Buityje dažniausiai naudojamo kintamosios elektros srovės tinklo dažnis yra 50 Hz. Jei kintamosios srovės dažnis yra 60 Hz, tai reiškia kad srovės kryptis pasikeičia 60 kartų per sekundę.

Voltmetru, kurio skalė pažymėta voltais, matuojama 7 100 milivoltų įtampa, tuomet prietaisas rodo 7,1V, o jei skalė pažymėta kilovoltais ir matuojama 1 300 voltų įtampa, tuomet prietaisas rodo 1,3 kV. Ampermetru, kurio skalė pažymėta mikroamperais, matuojama 0,1 mA srovė, tuomet prietaisas rodo 100 μA, o jei skalė pažymėta amperais ir matuojama 250 mA srovė, prietaisas rodo 0,25 A. Imtuvas iš elektros tinklo sunaudoja 0,8 kW galią, tai yra 800 W. Siųstuvo išėjimo galia 100 vatų, tai yra 0,1 kW. Siųstuvas veikia 200 kHz dažniu, tai yra 0,2 MHz. Siųstuvas nustatytas 2,4 GHz dažniu, tai yra 2 400 MHz.

Bangos ilgis ir matavimai (klausimai 208 - 234)

Dažniui didėjant, radijo bangos ilgis mažėja, bangos ilgiui mažėjant dažnis didėja.

Radijo dažnis Bangos ilgis
5,0 MHz 60 m
2 MHz 150 m
333 kHz 900 m
300 MHz 1 m
150 kHz 2 000 m
400 kHz 750 m
50 MHz 6 m
1 200 MHz 0,25 m

Oscilografas yra prietaisas, skirtas signalo formai stebėti. Oscilografo vertikalioji ašis vaizduoja amplitudę, horizontalioji ašis - trukmę.

B6 paveiksle atvaizduota superheterodininio imtuvo blokinė schema.:

 1. Aukštadažnis stiprintuvas, skirtas imtuvo jautriui pagerinti
 2. Maišiklis, skirtas priimtų radijo signalų dažniui keisti
 3. Heterodinas, skirtas dažnio keitimui reikalingo signalo generavimui
 4. Tarpinio dažnio stiprintuvas
 5. Detektorius, skirtas gauti žemadažniui signalui
 6. Žemadažnis stiprintuvas

S-metras superheterodininiame imtuve skirtas priimto signalo stiprio matavimui. Vienas iš superheterodininio imtuvo trūkumų yra galimas signalo priėmimas veidrodiniu dažniu. Heterodinas gali būti trukdančių signalų šaltinis superheterodininiame imtuve. Kartais sakoma, kad imtuvas „perkrautas“, tai reiškia kad į imtuvo įėjimą patenka per stiprūs signalai.

Darbas balsu ir FM (klausimai 235 - 245)

Retransliatorius reikalingas radijo ryšio nuotolio didinimui. Balso retransliatorius turi įėjimo ir išėjimo kanalus - tai reiškia, jog retransliatorius priima vienu dažniu, o siunčia kitu. Paprastai dažnių skirtumas tarp 2 m radijo mėgėjų retransliatoriaus įėjimo ir išėjimo kanalų būna 600 kHz. Prioritetas, užmezgant ryšius per balso retransliatorių įprastai turėtų būti teikiamas judriosioms radijo stotims. Jei netoli nuo balso retransliatoriaus naudojate 1W galios FM siųstuvą ir Jūsų signalą retransliatorius perduoda be triukšmų, tuomet ryšio per retransliatorių atstumas, jei savo siųstuvo galią padidinsite iki 100W, nepadidės.

Skaitmeninių signalų retransliatoriaus įėjimo ir išėjimo dažniai sutampa. Per didelis SSB siųstuvo mikrofono signalo lygis, jei nėra priemonių jo lygiui riboti, gali sukelti trukdžius radijo stotims, veikiančioms gretimais dažniais, gali pabloginti signalo suprantamumą. FM siųstuvo dažnio deviacija priklauso nuo žemadažnio signalo įtampos amplitudės. Jei jūsų FM siųstuvo dažnio deviacija yra per didelė, reiktų sumažinti žemadažnio signalo, paduodamo į moduliatorių, lygį.

Iš B7 paveiksle parodytų schemų schema a geriausiai tinka siunčiamo signalo harmoninio spinduliavimo slopinimui. A filtrą geriausia įjungti trumpųjų bangų siųstuvo išėjime tam, kad sumažėtų siųstuvo signalų įtaka analoginės televizijos priimamiems signalams.

Antenų ir linijų suderinimas (klausimai 246 - 264)

Derinant anteną svarbu gauti tinkamą stovinčios bangos koeficiento reikšmę ir pasiekti maksimalų antenos stiprinimo koeficientą. Antenos kryptingumo diagrama yra grafinis antenos spinduliavimo savybių atvaizdas koordinačių ašyje. Antenos stiprinimo koeficientas matuojamas decibelais (dB). Išmatuotas stovinčios bangos koeficientas parodo antenos suderinimą su signalo perdavimo linija. Stovinčios bangos koeficiento matuoklis jungiamas tarp siųstuvo išėjimo ir signalo perdavimo linijos. Stovinčios bangos koeficiento reikšmė nuo 1 iki 3 yra laikoma pakankamai gera. Esant geram suderinimui, stovinčios bangos koeficientas signalo perdavimo linijoje turėtų būti artimas vienetui.

To paties tipo antenos geometriniai matmenys bus mažiausi tos antenos, kurios dažnis didžiausias (300 Mhz antenos matmenys mažesni už 30 ir 3 MHz), atitinkamai matmenys bus didžiausi tos antenos, kurios dažnis mažiausias (137 kHz antenos matmenys didesni už 3 755 khz ar 10 150 kHz). Antenos elementui pailgėjus, jo rezonansinis dažnis sumažėja, sutrumpėjus - padidėja.

B8 paveiksle parodyta banginio kanalo antena. Šios antenos 3 elementas turėtų būti nukreipiamas į korespondentą ar į signalo šaltinį, kad imtuvo įėjime būtų maksimalus signalo lygis. Jei turite 2 vienodo ilgio ir tipo skirtingo diametro bendraašius kabelius, plonesniame kabelyje signalo perdavimo nuostoliai bus didesni. Ilgėjant perdavimo linijai, signalo nuostoliai didėja. Kuo didesnis signalo dažnis, tuo didesni signalo perdavimo nuostoliai bandraašiame kabelyje. Vien tik pagal bendraašio kabelio storį negalima spręsti apie jo banginę varžą.

Elektromagnetinis spinduliavimas (klausimai 265 - 281)

Radijo bangos ir šviesa priskiriama elektromagnetiniam spinduliavimui. Elektromagnetines bangas sudaro kintamas elektrinis ir kintamas magnetinis laukas. Apytikris radijo bangų greitis yra 300 000 km/s. Trumposiomis radijo bangoms priskiriamos radijo bangos nuo 3 MHz iki 30 MHz. Ultratrumposioms radijo bangoms priskiriamos radijo bangos nuo 30 MHz iki 300 MHz. Nebūna FM radijo bangų - tai moduliacijos rūšis. Geriau už plastmasę ir medį radijo bangas atspindi aliuminis. Virš Žemės paviršiaus esantys jonizuoti sluoksniai vadinami jonosfera. Jonosferos susiformavimo priežastis yra Saulės spinduliavimas. Jonosferą labiausiai jonizuoja ultravioletinė Saulės spinduliuojamo spektro dalis. Dėl šio jonizavimo trumposiomis bangomis yra įmanomi radijo ryšiai dideliais atstumais.

Geriausia aplinka metrinių radijo bangų sklidimui yra sūraus vandens paviršius. Aukšti gelžbetoniniai pastatai gali tapti neįveikiama kliūtimi ultratrumposioms radijo bangoms. Kai decimetrinių bangų kelyje bus metalinio garažo siena, bangos atsispindės nuo šio pastato. Atmosferiniai trikdžiai priėmimo metu girdimi kaip traškesiai dažniausiai yra žaibo išlydžiai. Dėl išlydžio metu išspinduliuojamo stipraus elektromagnetinio lauko žaibo išlydžiai gali sukelti trukdžius radijo imtuvuose. Elektromagnetinis spinduliavimas tarp 3 kHz ir 300 GHz vadinamas radijo dažnių spinduliavimu.

Poveikis žmogaus organizmui (klausimai 282 - 295)

Didelės galios radijo dažnių energija gali turėti šiluminį poveikį žmogaus kūno paviršiui. Kad būtų apsisaugota nuo didelių lygių radijo dažnių energijos, reikia įsitikinti, kad niekas negalės prisiliesti prie atviros signalo perdavimo linijos ir neizoliuotų antenos elementų. Norint apsaugoti žmones nuo radijo dažnių laukų, radijo mėgėjų radijo stoties antenos turėtų būti sumontuotos kiek galima toliau nuo žmogui lengvai pasiekiamų vietų. Nereikėtų stovėti arti antenos, kuri prijungta prie veikiančio 1000 W išėjimo galios siųstuvo, nes žmogus gali atsitiktinai prisiliesti prie antenos ir būti sužeistas. Jūsų portatyvinio UTB imtuvo-siųstuvo „guminė“ antena neturėtų būti per arti galvos siuntimo metu, kad būtų išvengta apspinduliavimo radijo dažnių energija. Nešiojamo UTB siųstuvo-imtuvo anteną siuntimo metu reikėtų laikyti toliau nuo jūsų galvos ir nuo aplinkinių žmonių.

Tiek pastovioji, tiek kintamoji elektros srovės yra vienodai pavojingos žmogui. Liesti laidininką, kuriuo teka elektros srovė, pavojus yra vienodas tiek tą darant sausomis, tiek drėgnomis rankomis. Pavojingos įtampos dydis priklauso nuo žmogaus organizmo fizinės būklės ir kontakto su laidininku kokybės, o ne nuo įtampos (12 V ar 36 V). Elektros srovės sukeltas organizmo pažeidimas priklauso nuo elektros srovės stiprio, jos veikimo trukmės ir nuo srovės tekėjimo kelio. Pavojingiausi elektros srovės tekėjimo žmogaus kūnu atvejai yra kai elektros srovė teka nuo vienos rankos link kitos rankos arba link kojos.

Ant televizoriaus dangčio yra įspėjimas „Išjungus detales liesti ne anksčiau kaip po 5 sek “, šis užrašas reiškia jog viduje yra elektros krūvį kaupiančių elementų, kuriuos liesti gali būti pavojinga. Kad siųstuvas-imtuvas būtų geriausiai apsaugotas nuo antenoje atsirandančių statinių elektros krūvių, įtampos iškroviklį reikia įjungti prie siųstuvo-imtuvo antenos lizdo. Geriausia apsaugoti radijo stoties aparatūrą nuo žaibo išlydžio galima atjungiant visą aparatūrą nuo maitinimo linijų ir antenų.

A lygio klausimai

Reglamentas (klausimai 1 - 18)

Radijo mėgėjas yra fizinis asmuo, užsiimantis radijo ryšio veikla asmeniniais ir su verslu nesusijusiais tikslais ir iš jos nesipelnantis. A klasės leidimai radijo mėgėjų veiklai išduodami asmenims be amžiaus apribojimų. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduoto leidimo radijo mėgėjų veiklai galiojimo laikas yra 5 metai. Teisę gauti keturių ženklų radijo šaukinį turi tik A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintys radijo mėgėjai ir klubai. Leidimas naudoti radijo šaukinį gali būti išduotas radijo mėgėjui ir klubui. Leidimas radijo mėgėjų veiklai gali būti išduotas tik radijo mėgėjui.

Proginis radijo šaukinys skiriamas minint įvairius įsimintinus įvykius arba datas. Teisę gauti proginį radijo šaukinį turi tik A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintys radijo mėgėjai ir klubai. Norint gauti leidimą, kuriame įrašytas proginis radijo šaukinys, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai nereikia pateikti rekomendacijos. Radijo mėgėjui, laikinai atvykusiam į Lietuvos Respubliką ir neturinčiam leidimo, atitinkančio CEPT rekomendacijoje T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“ nustatytus reikalavimus, gali būti išduotas laikinas leidimas radijo mėgėjų veiklai. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduoto leidimo naudoti radijo šaukinį galiojimo laikas, kai skiriamas proginis radijo šaukinys, yra iki 60 dienų.

Leidimas naudoti radijo šaukinį retransliatoriaus ar švyturio identifikavimui gali būti išduotas tik A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams ir klubams. Klubui gali būti išduotas leidimas naudoti radijo šaukinį. Radijo mėgėjui gali būti išduotas leidimas radijo mėgėjų veiklai ir leidimas naudoti radijo šaukinį. Informacija apie išduotus leidimus radijo mėgėjų veiklai skelbiama Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto tinklalapyje. Leidimo radijo mėgėjų veiklai galiojimas gali būti panaikintas iki jame nurodyto termino pabaigos, jei radijo mėgėjas pateikia prašymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl leidimo radijo mėgėjų veiklai panaikinimo arba padaro esminį Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių ir radijo ryšio įrenginių naudojimą, pažeidimą.

Kai išduoto leidimo radijo mėgėjų veiklai galiojimo terminas baigiasi, naujo leidimo gavimui būtina pateikti prašymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai ir sumokėti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus užmokesčius. Būtina gauti pataisytą leidimą radijo mėgėjų veiklai, jei jame įrašyti duomenys neatitinka leidimo turėtojo duomenų.

Darbas eteryje (klausimai 19 - 25)

Radijo šaukinį perduoti privaloma ne rečiau, kaip kartą per 5 min. Radijo šaukinio simbolius būtina perduoti aiškiai, išvengiant galimų dviprasmiškumų. Sakant šaukinį į mikrofoną, galima išvengti dviprasmiškumų vartojant fonetinę abėcėlę. Teisingas būdas įsitikinti, kad Jūsų nešiojamos radijo stoties signalai pasiekia retransliatorių, yra nuspausti siuntimo mygtuką, perduoti savo radijo šaukinį ir atleidus mygtuką klausytis, ar „atsako“ retransliatorius.

Naudojant radijo stotį oro laive galima papildyti radijo šaukinį /AM. Naudojant radijo stotį valstybės vidaus vandenyse esančiame laive galima papildyti radijo šaukinį /M. Naudojant radijo stotį tarptautiniuose vandenyse esančiame laive galima papildyti radijo šaukinį /mm.

Radijo mėgėjų organizacijos (klausimai 26 - 45)

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU) palaiko ir plečia tarptautinį bendradarbiavimą tam, kad būtų racionaliai naudojamos visos telekomunikacijų priemonės visame pasaulyje. Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga nustato įvairių valstybių radijo šaukinių prefiksus. Pasaulio radijo mėgėjams Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje atstovauja Tarptautinė radijo mėgėjų sąjunga. Lietuvos radijo mėgėjams Tarptautinėje radijo mėgėjų sąjungoje atstovauja Lietuvos radijo mėgėjų draugija. ITU pirmasis rajonas apima Europą, Afriką ir dalį Azijos. ITU antrasis rajonas apima Šiaurės ir Pietų Ameriką. ITU trečiasis rajonas apima Australiją, Okeaniją ir dalį Azijos. Lietuvos Respublika yra pirmame ITU rajone.

CEPT yra Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija. A klasės leidimas radijo mėgėjų veiklai yra CEPT leidimo ekvivalentas. Įrašas „CEPT leidimo ekvivalentas“ reiškia jog leidimas radijo mėgėjų veiklai atitinka CEPT leidimui keliamus reikalavimus. Reikalavimai leidimui radijo mėgėjų veiklai yra nustatyti CEPT rekomendacijoje T/R 61-01. CEPT leidimas jo turėtojui laikinai atvykus į kitą valstybę, kuri įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“, suteikia teises naudotis radijo stotimi, atsižvelgiant į toje valstybėje galiojančius teisės aktus. CEPT leidimas galioja valstybėse, kurios įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“. CEPT leidimas suteikia teisę naudotis bet kuria radijo stotimi, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.

Radijo mėgėjas turi teisę leisti mokymo tikslais naudoti jam skirtą radijo šaukinį asmeniui, neturinčiam leidimo radijo mėgėjų veiklai. Teisingai perduoti radijo šaukinį, naudojantis nešiojama radijo stotimi pagal CEPT leidimą užsienio valstybėje reikia nuosekliai siunčiant šalies, kurioje naudojama radijo stotis, prefiksą, trupmenos ženklas („/“) ir skirtą nacionalinis radijo šaukinį. HAREC yra dokumentas, patvirtinantis, kad jo turėtojas išlaikė egzaminą pagal CEPT rekomendacijos T/R 61-02 „Darnusis radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimas“ nurodymus. HAREC išduodamas išlaikius A lygio egzaminą. HAREC suteikia jo turėtojui teisę gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai valstybėje, kuri įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-02 „Darnusis radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimas“, be kvalifikacijos tikrinimo.

Radijo stoties įrengimas (klausimai 46 - 58)

Svarbiausia įrengiant radijo stotį yra visus darbus atlikti taip, kad nekiltų grėsmė žmonių sveikatai, gyvybei bei turtui. Naudojantis radijo stotimi svarbiausia ja naudotis taip, kad nekiltų grėsmė žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui. Radijo stotis turėtų būti valdoma bet kuriuo priimtinu būdu. Norint naudotis judriaja, nešiojama ar kilnojama radijo stotimi papildomas leidimas nereikalingas. Už tai, kad klube radijo stotimi būtų naudojamasi pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas sąlygas, atsakingas klubas teisės aktų nustatyta tvarka. Retransliatorius yra radijo stotis, automatiškai atkartojanti kitų stočių signalus. Radijo švyturys yra radijo stotis, spinduliuojanti signalus, skirtus radijo bangų sklidimui tirti arba stebėti.

Radijo stoties savininkas atsako už žalą, padarytą radijo stoties įrengimo metu. Įrenginys, skirtas laisvai sklindančioms radijo bangoms priimti ar perduoti, kartu su fizinėmis signalų perdavimo linijomis bei laikančiomis konstrukcijomis suprantamas kaip antena (pagal Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarką ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašą). Įrengiant anteną svarbiausia, jog darbai, atliekami antenos įrengimo metu, neturi sukelti grėsmės žmonių saugumui ir turtui. Atsitiktinio antenos lūžimo, trūkimo, virtimo ir panašiais atvejais svarbu, jog nė viena antenos dalis neturi prisiliesti prie elektros energijos perdavimo arba fizinių telekomunikacijų linijų. Už žalą, padarytą radijo mėgėjo antenos įrengimo metu atsako radijo mėgėjas.

Skaitmeniniai ryšių tinklai (klausimai 59 - 66)

Radijo mėgėjai turi teisę prisijungti prie skaitmeninių tinklų bet kuriuo būdu, įskaitant internetą ir sujungiamąsias telekomunikacijų linijas.Radijo mėgėjams, naudojantiems skaitmenines stotis privaloma imtis visų įmanomų priemonių tam, kad išoriniai vartotojai – ne radijo mėgėjai – jokiomis aplinkybėmis negalėtų prisijungti prie radijo mėgėjų skaitmeninių tinklų. Naudojant radijo šaukinį „NOCALL“ draudžiama jungtis prie skaitmeninės stoties todėl, kad šis radijo šaukinys yra nelegalus. Skaitmeninių stočių radijo šaukiniai gali būti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skirti radijo šaukiniai, papildyti skaitiniais identifikatoriais. Pavyzdžiui, LY1AAA-4 gali būti naudojamas skaitmeninės stoties identifikavimui.

Užsiimant radijo mėgėjų veikla radijo stotis leidžiama naudoti tik Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo 2 priede nurodytais dažniais, atsižvelgiant į IARU rekomenduojamą diapazonų paskirstymą. Klubui išduodamas leidimas naudoti radijo šaukinį. Radijo mėgėjui, laikinai atvykusiam į Lietuvos Respubliką ir neturinčiam leidimo, atitinkančio CEPT rekomendacijoje T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“ nustatytų reikalavimų gali būti išduotas laikinas leidimas radijo mėgėjų veiklai.

Radijo stoties apžiūra (klausimai 67 - 70)

Teisę atlikti radijo mėgėjų radijo stočių techninę apžiūrą turi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas. Prieš pradėdamas radijo stoties apžiūrą, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas turi pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotą tarnybinį pažymėjimą. Radijo stoties techninės apžiūros metu turi dalyvauti radijo mėgėjas, klubo vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jei klubas ar radijo mėgėjas neleidžia atlikti radijo stoties techninės apžiūros, naudojimasis radijo stotimi laikomas neteisėtu.

Radijo dažnių naudojimo teisės (klausimai 71 - 77)

Radijo dažnių naudojimo teisės yra pirminė ir antrinė. Radijo dažnių, kuriuos radijo mėgėjams leista naudoti antrine teise, juostose draudžiama sukelti trikdžius kitoms radijo stotims, veikiančioms tais radijo dažniais pirmine teise. Nėra tokių dažnių, kuriais radijo mėgėjams skirtais dažniais draudžiami ryšiai su kitais radijo mėgėjais. Nesant ypatingų atvejų radijo mėgėjų radijo ryšiai yra leidžiami tik tarp radijo mėgėjų stočių. Radijo ryšiai tarp dviejų skirtingų valstybių radijo mėgėjų draudžiami, kai bent viena iš tų valstybių prieštarauja tokiems ryšiams. Ypatingi atvejai, kai leidžiamas ryšys tarp radijo mėgėjų ir kitų radijo ryšio tarnybų stočių yra kai kitų radijo ryšio tarnybų radijo stotys radijo mėgėjams skirtais dažniais siunčia nelaimės signalus arba stichinių ar joms prilygstančių nelaimių metu. Nelaimės signalai yra „SOS“– telegrafu, „MAYDAY“– telefonu.

Dažnių diapazonų ribos (klausimai 78 - 100)

Radijo mėgėjams skirto dažnių diapazono ribos pagal IARU 1-ojo rajono radijo dažnių planą yra:

Diapazonas Dažnių ribos
160 m 1810–2000 kHz.
80 m 3500–3800 kHz.
40 m 7000–7200 kHz.
20 m 14000–14350 kHz.
15 m 21000–21450 kHz.
10 m 28000–29700 kHz.
6 m 50–52 MHz.
2 m 144–146 MHz.
70 cm 430–440 MHz.
23 cm 1240–1300 MHz.

Kai leistinas maksimalus signalo juostos plotis yra 200 Hz, galima naudoti siųstuvą CW, 500 Hz - RTTY o 2700 Hz - USB darbo režimu. Retransliatoriams leidžiama veikti tik radijo dažniais nurodytais IARU rekomendacijose. Įrengiant retransliatorius yra labai pageidautina, kad esant normaliam radijo bangų sklidimui, nauji retransliatoriai neturi trukdyti jau veikiančiųjų darbui. Radijo stotis, veikianti retransliatoriaus dažniu, neturi sukelti jam trikdžių. Didesnius trikdžius retransliatoriui gali sukelti radijo stotis, veikianti retransliatoriaus priėmimo dažniu. Švyturiai gali veikti tik nurodytais IARU rekomendacijose radijo dažniais.

Radijo mėgėjų radijo stotimis draudžiama siųsti komercinius ir reklaminius pranešimus, ne mėgėjų radijo stočių pranešimus, juos retransliuojant. Asmeniniai pirkimo ir pardavimo pranešimai, kai siunčiama informacija tiesiogiai susijusi su radijo mėgėjų radijo stotimis, ar radijo stočių techniniai parametrai perduodami per radijo mėgėjų radijo stotis yra leidžiami. Naudojantis radijo mėgėjų radijo stotimis, neleidžiama siųsti konfidencialios informacijos, pažeidžiančios asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ar retransliuoti tikslaus laiko signalų.

Q kodas (klausimai 101 - 112)

Q kodas Atitikmuo Naudojimo aplinkybės
QRA? "Kaip vadinasi jūsų radijo stotis?"
QRG "Jūsų tikslus dažnis … kHz."
QRL "Aš užsiėmęs, prašau netrukdyti"
QRN? "Ar jums trukdo statinės iškrovos?"
QRO "Padidinkite siųstuvo galią"
QRQ "Perduokite greičiau"
QRS "Perduokite lėčiau"
QRV "Aš pasiruošęs/-usi"
QRM "Man trukdo kitos radijo stotys" Radijo ryšio metu jums trukdo kitos stotys
QRP "Sumažinkite siųstuvo galią" Vadiname mažos išėjimo galios radijo stotį
QRT "Stotis baigia darbą" Nutraukiate darbą siuntimo režimu.
QRW "Perduokite ... kad kviečiu dažnyje ..." Perduodate artimos stoties operatoriui, negalėdamas susisiekti su tolima radijo stotimi
QTC "Turiu jums pranešimą"
QTR? "Koks tikslus laikas?"

Kitos santrumpos:

Santrumpa Reikšmė
CQ DX Kviečiant ryšiui kitame žemyne esančią radijo stotį
CFM „Patvirtinu“
MSG „Pranešimas“
CU „Iki susitikimo“
GM "Labas rytas"
GD "Laba diena"
TNX "Ačiū"
LOG "Ryšių registravimo žurnalas"
FM Dažnio moduliavimas
PSE "Prašau"
RX Imtuvas
TRX Siųstuvas-imtuvas
TX Siųstuvas
RTTY Radijo teletaipas
HAM Radijo mėgėjas

Elektronikos komponentų jungimas (klausimai 131 - 155)

Kokia rezistorių, sujungtų pagal A1 pav., atstojamoji varža?

R1 R2 R3 Atstojamoji varža
2,5 kΩ 5 kΩ 5 kΩ 5,0 kΩ.
40 Ω 60 Ω 120 Ω 80 Ω
0,1 MΩ 240 kΩ 0,12 MΩ 180 kΩ.

Kokia kondensatorių, sujungtų pagal A2 pav., atstojamoji talpa?

C1 C2 C3 Atstojamoji talpa
150 pF 75 pF 75 pF 75 pF
100 nF 200 nF 600 nF 88,9 nF
12 μF 8 μF 6 μF 6,5 μF

Įtampos kritimas rezistoriuje lygus 2 V, juo tekanti srovė lygi 0,5 A. Rezistoriuje išsisklaidys 2 * 0,5 = 1W galia. Įtampos kritimas rezistoriuje lygus 50 V, juo tekanti srovė lygi 1 A. Rezistoriuje išsisklaidys 50 * 1 = 50W galia.

Išsklaidomoji galia

Formulės:

 • P = U ⋅ I
 • P = I2 ⋅ R
 • P = U2 / R

16 Ω rezistoriumi teka 12 A srovė. Rezistoriuje išsisklaidys 2304 W galia. 1 MΩ rezistoriumi teka 2 mA srovė. Rezistoriuje išsisklaidys 4W galia. 125 Ω rezistoriuje, prie kurio prijungta 45 V įtampa, išsisklaidys 16,2 W galia. 1 kΩ rezistoriuje, prie kurio prijungta 5 V įtampa, išsisklaidys 0,025 W galia.

Grandinės laiko konstanta

RC grandinės laiko konstanta: τ = R ⋅ C - laikas, per kurį grandinėje esantis kondensatorius įkraunamas iki 63,2 % šaltinio įtampos. RL grandinės laiko konstanta yra laikas, per kurį induktyvumo įtampa sumažėja iki 36,8 % maksimalios vertės. Kondensatorių RC grandinėje iki 63.2 % šaltinio įtampos reikia krauti vieną laiko konstantą.

Grandinės, susidedančios iš lygiagrečiai sujungtų 220 μF kondensatoriaus ir 1 MΩ rezistoriaus, laiko konstanta yra 220 s. Grandinės, susidedančios iš nuosekliai sujungtų 100 μF kondensatoriaus ir 470 kΩ rezistoriaus, laiko konstanta yra 47 s.

0,01 μF talpos kondensatorius, jo kontaktus užtrumpinus 2 MΩ rezistoriumi, nuo 20 V iki 7.36 V išsikraus per 0,02 s, iki 1 V išsikraus per 0,04 s.

Kondensatoriaus talpinė varža

Kondensatoriaus talpinė (reaktyvioji) varža
Kondensatoriaus talpinė (reaktyvioji) varža

4 μF kondensatoriaus talpinė varža esant 50 Hz dažniui yra 796 Ω. 100 pF kondensatoriaus talpinė varža esant 10 MHz dažniui yra 159 Ω. 1 pF kondensatoriaus talpinė varža esant 2 GHz dažniui yra 80 Ω.

Ritės induktyvioji (reaktyvioji) varža: XL = 2π ⋅ f ⋅ L

0,5 H ritės induktyvioji varža esant 50 Hz dažniui yra 157 Ω. 2 H ritės induktyvioji varža esant 50 Hz dažniui yra 628 Ω. 50 μH ritės induktyvioji varža esant 20 MHz dažniui yra 6,28 kΩ.

Tranzistoriai ir grandinės (klausimai 156 - 176)

A3 pav. atvaizduoti tranzistoriai:

Pav. Tranzistoriaus tipas
a Dvipolis npn
b Dvipolis pnp
c Lauko su p kanalu
d Lauko su n kanalu
e Lauko su n kanalu
f Lauko su p kanalu

A4 pav. atvaizduota grandinė:

Grandinės įėjimas (a ir b) Grandinės išėjimas (c ir d) Klaustuku pažymėtas elementas
Pastovioji 25 V įtampa Įtampa, lygi 5 V Rezistorius
Įtampa, kurios dažnis 100 kHz Pastovioji įtampa Puslaidininkinis diodas
Kintamoji 5 V įtampa 1 V kintamoji įtampa Kondensatorius

A5 pav. parodyta grandinė

Grandinės įėjimas (a ir b) Grandinės išėjimas (c ir d) Klaustuku pažymėtas elementas
Kintamoji 36 V įtampa 120 V kintamoji įtampa Transformatorius
Kintamoji 120 V įtampa 120 V pastovioji įtampa Diodų tiltas

Laidininko varža tekant nuolatinei srovei skiriasi nuo jo varžos esant aukštadažnei srovei dėl paviršinio efekto. 50 Hz dažnio elektros srovei tekant varinio laidininko varža yra mažiausia. Įtampos transformatoriaus paskirtis yra gauti reikiamą kintamą įtampą. Transformatoriaus veikimas pagrįstas elektromagnetine indukcija. Transformatoriaus vijų skaičiaus tiesiogiai proporcingas gaunamos įtampos dydžiui.

Iliustracijos A6 schemoje B pavaizduotas dvipusis lygintuvas.

A7 pav. grafikas a vaizduoja įtampą lygintuvo įėjime, c - išėjime.

NPN tranzistoriaus kolektorius jungiamas prie teigiamo įtampos šaltinio gnybto. PNP tranzistoriaus kolektorius jungiamas prie neigiamo įtampos šaltinio gnybto.

Loginiai elementai (klausimai 177 - 181)

Loginiu elementu „IR“ vadinama schema, kurios išėjime yra loginis „1“ tik tada, kai visuose jos įėjimuose yra loginis „1“. Loginiu elementu „ARBA“ vadinama schema, kurios išėjime yra loginis „1“, kai bent viename jos įėjime yra loginis „1“. Loginiu elementu „NE“ vadinama schema, kurios išėjime yra loginis „1“, kai jos įėjime loginis „0“.

Operacinis stiprintuvas yra didelio stiprinimo diferencinis stiprintuvas, kurio charakteristikos priklauso nuo prie jo prijungtų išorinių komponentų. Idealus operacinio stiprintuvo stiprinimo koeficientas labiausiai priklauso nuo išorinės grįžtamojo ryšio grandinės.

Kontūras (klausimai 182 - 190)

A8 pav pavaizduotas kontūras:

L C1 C2 Suderintas dažnis
25 mH 150 pF 100 pF 64 kHz.
10 mH 120 pF 180 pF 92 kHz.
50 μH 10 pF 50 pF 2,7 MHz.
30 μH 50 pF 80 pF 2,5 MHz.
10 μH 15 pF 20 pF 8,5 MHz.
5 μH 20 pF 5 pF 14,2 MHz

Kai prie televizoriaus įėjimo prijungtas filtras, praleidžiantis signalus virš 54 MHz, tuomet A9 pav. šio filtro savybes atspindi parodyta amplitudės-dažnio charakteristika A. Kai prie ryšių imtuvo įėjimo prijungtas filtras, slopinantis signalus virš 30 MHz, tuomet A9 pav. šio filtro savybes atspindi parodyta amplitudės-dažnio charakteristika B. Kai superheterodininiame imtuve įjungtas filtras, slopinantis trukdantį radijo signalą 612 kHz dažniu, A9 pav. šio filtro savybes atspindi parodyta amplitudės-dažnio charakteristika C.

Moduliacija (klausimai 191 - 201)

A10 paveikslas:

 • A schemoje atvaizduotas žemo dažnio signalas.
 • B atvaizduotas nemoduliuotas aukšto dažnio radijo signalas
 • D atvaizduotas kampinio moduliavimo / dažnio moduliavimo radijo signalas
 • C atvaizduotas amplitudės moduliavimo signalas

Ryšių imtuvo jautris nusako imtuvo sugebėjimą priimti silpnus signalus. Imtuvo jautris labiausiai priklauso nuo praleidžiamosios juostos pločio ir imtuvo triukšmų. Ryšių imtuvo selektyvumas gretimam kanalui nusako imtuvo gebėjimą filtruoti signalus, sklindančius greta priimamo signalo. Ryšių imtuvo selektyvumas veidrodiniam kanalui gali būti padidintas prie imtuvo įėjimo prijungus aukštos kokybės signalo filtrus. Ryšių imtuvo jautris gali sumažėti dėl stipraus signalo gretimame kanale. Ryšių imtuve turi didžiausią įtaką ryšių imtuvo triukšmo koeficientui turi aukštadažnis stiprintuvas

Superheterodininis imtuvas (klausimai 202 - 234)

Ryšių imtuve esantis signalų generatorius, tiekiantis aukštadažnę įtampą dažnio keitikliui vadinamas heterodinu. Superheterodininio imtuvo dažnio stabilumas priklauso nuo heterodino dažnio stabilumo. Veidrodinio kanalo filtravimas ir selektyvumas yra svarbūs faktoriai pasirenkant imtuvo tarpinį dažnį. Ryšių imtuvo tarpinio dažnio juostos plotis turėtų būti nustatytas apytiksliai priimamo signalo juostos pločiui. Imtuvo 2,7 kHz tarpinio dažnio juostos plotis yra tinkamiausias priimti SSB signalus, 6 kHz tarpinio dažnio juostos plotis - AM signalus, 0,5 kHz imtuvo juostos plotis geriausias priimti CW signalus. USB balso telefonijos signalas turi mažiausią juostos plotį. Imtuvo tarpinio dažnio stiprintuvo juostos plotis priimant mėgėjų RTTY signalus turėtų būti 300 Hz.

Ryšių imtuvo dinaminiu diapazonu vadinamas santykis tarp silpniausio imtuvo išskiriamo signalo ir maksimalaus signalo, kuris dar nesukelia trukdžių priimant silpną signalą. Ryšių imtuvo dinaminio diapazono nepakankamumas gali pasireikšti priimamo signalo intermoduliavimu ir imtuvo jautrio sumažėjimu dėl gretimu kanalu sklindančių stiprių signalų.

Superheterodininio imtuvo tarpinis dažnis lygus 455 kHz. Jei priimamas 3575 kHz dažnis, imtuvo heterodinas veikia 455 + 3575 = 4,030 kHz dažniu.

Sprendimas: Jei veikia žemiau: fhet = fn – ftarp; fhet = 3575 kHz – 455 kHz; fhet = 3120 kHz. Jei veikia aukščiau: fhet = fn + ftarp; fhet = 3575 kHz + 455 kHz; fhet = 4030 kHz. Kadangi atsakymo variantuose yra tik vienas mūsų gautas skaičius, tai jį ir pasirenkame.

Superheterodininio imtuvo tarpinis dažnis lygus 1,6 MHz. Jei imtuvas gali priimti signalus nuo 6,995 iki 8,295 MHz, heterodinas veikia dažnių juostoje 5,395–6,695 MHz.

Sprendimas: Jei veikia žemiau: fhet = fn – ftarp; fhet = 6,995 MHz – 1,6 MHz; fhet = 5,395 MHz. Jei veikia aukščiau: fhet = fn + ftarp; fhet = 6,995 MHz + 1,6 MHz; fhet = 8,595 MHz. Kadangi atsakymo variantuose yra tik vienas mūsų gautas skaičius, tai jį ir pasirenkame.

FM imtuvas, kurio tarpinis dažnis lygus 10,7 MHz, suderintas priimti siųstuvo, veikiančio 90 MHz dažniu, signalus. Imtuvo heterodinas veikia aukštesniu nei priimamo signalo dažniu. Kito siųstuvo signalas sukelia trukdžius imtuve veidrodiniu kanalu. Šio siųstuvo darbo dažnis bus 111,4 MHz. FM imtuvas, kurio tarpinis dažnis lygus 21,4 MHz, priima siųstuvo, veikiančio 156 MHz dažniu, signalus. Imtuvo heterodinas veikia žemesniu nei priimamo signalo dažniu. Kito siųstuvo signalo antra harmonika sukelia trukdžius imtuve veidrodiniu kanalu. Šio siųstuvo darbo dažnis yra 56,6 MHz.

Ribotuvas FM imtuve reikalingas tiekti detektoriui nuolatinės amplitudės tarpinio dažnio signalą. Iš DSB signalo nereikalinga šalinė juosta pašalinama filtruojant.

Kai schemos išėjime yra tarpinio dažnio signalas, kuris gautas iš dviejų skirtingų dažnių signalų, esančių schemos įėjime, tokia schema vadinama dažnio keitikliu. Kai tam tikra schema pakeičia tarpinio dažnio signalą į žemo dažnio signalą, tokia schema vadinama detektoriumi. Kai schema palygina įtampa valdomo generatoriaus dažnį su etaloniniu dažniu, priklausomai nuo dažnių skirtumo, gauta įtampa keičia įtampa valdomo generatoriaus dažnį. Tokia schema vadinama fazės automatinio paderinimo schema. S-metras superheterodininiame imtuve skirtas priimto signalo stiprio matavimui.

Retransliatoriai (klausimai 223 - 235)

Retransliatoriai reikalingi radijo ryšio atstumui padidinimui. Retransliatoriaus naudojimo tikslas yra radijo ryšio zonos išplėtimas mažos galios ir judriosioms radijo stotims. Norint naudotis retransliatoriui, būtina žinoti įėjimo ir išėjimo kanalų dažnius. Jūsų korespondento, naudojančio UTB balso retransliatorių, signalas trūkinėja. Tai reiškia, kad korespondento signalas per silpnas, todėl jo nepakanka retransliatoriaus triukšmo slopikliui „atidaryti“.

Blogai sukonstruotas siųstuvas be naudingo pagrindinio signalo spinduliuoja ir papildomus nepageidautinus signalus. Jų atsiradimo priežastis galėtų būti parazitinis generavimas viename iš siųstuvo laipsnių arba nepakankamas įvairių dažnių sumavimo produktų filtravimas. Blogai suderinto FM siųstuvo spinduliuojamo signalo juostos plotis yra didesnis už leistiną. Tai sukelia trikdžius artimais dažniais veikiančioms radijo stotims. Šio reiškinio priežastis galėtų būti per didelis mikrofono signalo lygis.

Parazitinei generacijai aukštadažniuose stiprintuvuose sumažinti dažnai naudojami feritiniai žiedai. Trukdžiai analoginei televizijai atsiranda siųstuvui spinduliuojant harmoninius signalus. Tarp siųstuvo ir antenos šiems trukdžiams panaikinti reikia įjungti žemųjų dažnių filtrą. Prie superheterodininio imtuvo įėjimo tam, kad būtų galima atskirti naudingą signalą nuo nepageidaujamo signalo, sklindančio imtuvo tarpiniu dažniu filtrą reikėtų prijungti užtvarinį filtrą.

Generatoriaus trukdžius automobilio radijo stotyje galima būtų numalšinti įjungiant filtrus maitinimo grandinėse. Automobilinio generatoriaus keliamų trukdžių poveikį imtuvui galima sumažinti prijungus imtuvą tiesiai prie akumuliatoriaus. Išjungę pagrindinį tinklo srovės kirtiklį ir klausydami baterijomis maitinamo imtuvo lengvai nustatysite, kad trukdžiai, patenkantys į elektros tinklą, generuojami Jūsų namuose.

Plačiajuostis antenos stiprintuvas įjungtas tarp TV antenos ir televizoriaus. Veikiant trumpųjų bangų siųstuvui, trikdžiai pastebimi visuose metriniuose TV kanaluose. Trikdžius galima būtų panaikinti įjungus aukštųjų dažnių filtrą tarp TV antenos ir plačiajuosčio stiprintuvo.

Matavimai (klausimai 236 - 273)

Voltmetru, kurio skalė pažymėta voltais, matuojama 3500 milivoltų įtampa. Prietaisas rodo 3,5 V. Kai kilovoltais matuojama 1500 voltų įtampa, prietaisas rodo 1,5 kV. Ampermetru, kurio skalė pažymėta mikroamperais, matuojama 0,05 mA srovė. Prietaisas rodo 50 μA. Kai skalė pažymėta amperais, matuojama 100 mA srovė, prietaisas rodo 0,1 A. Imtuvas iš elektros tinklo naudoja 0,04 kW arba 40W galią. Siųstuvo išėjimo galia 250 vatų arba 0,25 kW. Siųstuvas veikia 0,71 MHz arba 710 kHz dažniu. Imtuvas nustatytas 1,5 GHz arba 1500 MHz dažniu.

Oscilografas – tai prietaisas, skirtas stebėti signalo formą. Oscilografo vertikalioji ašis atvaizduoja signalo amplitudę, horizontalioji ašis atvaizduoja signalo trukmę.

Lygiagretaus virpesių kontūro rezonansinis dažnis
Lygiagretaus virpesių kontūro rezonansinis dažnis

Kontūro rezonansinis dažnis gali būti išmatuotas naudojant signalų generatorių ir voltmetrą. Siųstuvo signalo harmonika girdima 145 MHz dažnyje, tai reiškia, kad siųstuvas gali veikti 72,5 MHz dažnyje. Siųstuvo signalo dažnis, jei jo harmonika girdima 18 MHz dažnyje, gali būti 3 MHz. Siųstuvo, veikiančio 7160 kHz dažniu, ketvirtąją harmoniką galima girdėti 28,64 MHz dažniu, siųstuvo, veikiančio 21 MHz dažniu, trečiąją harmoniką - 63 MHz.

Signalų perdavimo linijos ir apkrovos varžų suderinimo matavimui tinka stovinčiosios bangos koeficiento matuoklis. Siųstuvo signalo juostos plotį galima išmatuoti spektro analizatoriumi. Pasyvinio filtro praleidžiamosios juostos plotį galima išmatuoti naudojant signalų generatorių ir aukšto dažnio voltmetrą. Siųstuvo galia gali būti išmatuota prijungiant prie siųstuvo suderintąją apkrovą ir matuojant ant jos krentančią įtampą AD voltmetru. Anteninio stiprintuvo amplitudės–dažnio charakteristiką galima patikrinti naudojant svyruojančio dažnio generatorių. Naudojant dviejų tonų garsinį generatorių ir oscilografą, gali būti matuojamas SSB siųstuvo linijiškumas.

Decibelas yra nesisteminis logaritminis vienvardžių reikšmių santykio vienetas. 0 dBm signalo lygis atitinka 1 mW galią. Išmatavus šalutinio spinduliavimo lygį, matavimų rezultatuose gauta reikšmė -40db(PEP) pateikiama nešlio atžvilgiu. Radijo mėgėjų dažniausiai naudojama radijo dažnių diapazonuose iki 10 MHz balso telefonijos rūšis yra LSB, radijo dažnių diapazonuose virš10 MHz - USB.

Anglų kalbos santrumpa „SSTV“ reiškia "lėtos skleistinės televizija" (slow-scan television). Per lėtos skleistinės televiziją perduodami nejudantys vaizdai. Spausdintų vaizdų ir ženklų perdavimas atvaizduojant juos popieriuje yra faksimilinis ryšys. RTTY yra radijo teletaipas. Norint siųsti RTTY signalus, prie siųstuvo-imtuvo reikėtų prijungti kompiuterį. RTTY režimu, prieš pradedant siųsti informaciją, kartais tam, kad būtų suteikta galimybė tiksliai suderinti radijo stotį signalų priėmimo vietoje, siunčiama ženklų seka „RYRYRY…“ . Trumposiomis bangomis labiausiai paplitęs skaitmeninis informacijos siuntimo būdas yra FSK (pvz FT8). FSK, RTTY yra laikomi skaitmeniniais signalais.

PSK31 progresyvesnė darbo rūšis už RTTY todėl, kad jos užimamas signalo juostos plotis gerokai siauresnis. Svarbiausias AMTOR privalumas, palyginus su RTTY, yra jog AMTOR turi klaidų kontrolės sistemą.

Paketinio ryšio retransliatoriuje palaikant dvipusį ryšį tarpusavyje 3 vartotojams, pakanka vieno kanalo.

Palydovai ir EME (klausimai 274 - 280)

Radijo mėgėjų palydovo periodas yra laikas, per kurį palydovas apsisuka aplink Žemę vieną kartą. Būtina sąlyga tam, kad įvyktų tiesioginis radijo ryšys tarp dviejų korespondentų per dirbtinį Žemės palydovą yra jog au korespondentai turi „matyti“ tą patį palydovą tuo pačiu metu. Dirbtinio Žemės palydovo į Žemę spinduliuojamo signalo dažnis kinta kelių kilohercų ribose - taip pasireiškia Doplerio efektas dėl atstumo kitimo tarp palydovo ir antžeminės radijo stoties.

EME ryšys yra toks radijo ryšys, kai išsiųstas signalas atsispindi nuo Mėnulio paviršiaus (angl. Earth-Moon-Earth). Priėmimo sistema, tinkanti EME ryšiams turi būti su labai mažu triukšmo koeficientu. Siųstuvas, tinkantis EME ryšiams turi turėti didelę spinduliuotės galią. Meteorinis ryšys yra toks ryšys, kai radijo bangos atsispindi nuo jonizuotų meteorų pėdsakų.

Antenų konstrukcijos (klausimai 281 - 299)

Įtakos geram antenos veikimui turi antenos įėjimo ir kabelio banginės varžų suderinimas, taip pat antenos iškėlimo aukštis. Antenos stiprinimas matuojamas decibelais. Antenos rezonansinis dažnis priklauso nuo antenos geometrinių matmenų bei nuo papildomų kontūrų, prijungtų prie antenos.

Pusės bangos ilgio antenos geometrinis ilgis 1 metras. Šios antenos rezonansinis dažnis bus 150 MHz. Jei λ/4 antenos geometrinis ilgis 75 cm, tuomet šios antenos rezonansinis dažnis bus 100 MHz. Antenos įėjimo pilnutinę varžą sudaro antenos įėjimo aktyviųjų ir reaktyviųjų varžų suma. Didžiausiam bangos ilgiui to paties tipo antenos geometriniai matmenys mažiausi, pvz 4,25 m bangos ilgio antena bus mažesnė už 12,38 m ar 45,18 m bangos ilgio antenas. Atitinkamai, mažiausiam bangos ilgiui to paties tipo antenos geometriniai matmenys didžiausi, pvz. 300 m. bangos ilgio antena bus didesnė už 3 m arba 28 m bangos ilgio antenas.

Jei antena sujungta su radijo stotimi ilgu kabeliu, didžiausio dažnio radijo signalas kabelyje bus slopinamas labiausiai. Signalo perdavimo linijoje, prijungtoje prie antenos, išmatuotas stovinčios bangos koeficientas lygus 1. Tai reiškia, kad pasiektas geriausias antenos ir perdavimo linijos varžų suderinimas. Jei linijoje, prijungtoje prie antenos, išmatuotas stovinčios bangos koeficientas yra 1,5, tai reiškia jog gautas pakankamai geras perdavimo linijos ir antenos varžų suderinimas. Signalo perdavimo linijoje, prijungtoje prie apkrovos, išmatuotas stovinčios bangos koeficientas yra 10. Tai reiškia, jog gautas nepriimtinas suderinimas, galimi dideli radijo dažnių energijos nuostoliai perdavimo linijoje.

Kai antenos stiprinimas lygus 2 dBi, tai reiškia antenos stiprinimą, išreikštą decibelais, lyginant su izotropine antena. Kai išmatuotas antenos stiprinimas lygus 3 dBd, tai reiškia antenos stiprinimą išreikštą decibelais, lyginant su pusės bangos ilgio dipoliu. Antena turinti siauresnį krypties diagramos lapelį, labiau tinka tolimiems ryšiams. 3 elementų antena turės platesnį pagrindinį krypties diagramos lapelį negu 7 ar 10 elementų antenos.Horizontalioje plokštumoje siauriausią krypties diagramos lapelį turi banginio kanalo antena.

20 m dažnių ruože radijo mėgėjai dažnai naudoja Yagi anteną. Vienas iš šios antenos naudojimo privalumų yra tas, jog Yagi antena padeda sumažinti kitų stočių trikdžius, atėjusius iš antenos šonų ir galo. Ryšiams per palydovą skirta antenų sistema turi turėti galimybę ne tik suktis pagal azimutą, bet ir keisti pakėlimo kampą. To reikia kad būtų galima sekti palydovus pagal jų orbitą.

Elektromagnetinės bangos (klausimai 300 - 320)

Elektromagnetines bangas sudaro kintamas elektrinis ir kintamas magnetinis laukas. Radijo bangos yra elektromagnetinės bangos nuo 9 kHz iki 3000 GHz. Elektromagnetinių bangų greitis yra apie 300 000 km/s. Dažniui mažėjant, radijo bangos ilgis didėja. Bangos ilgiui didėjant, radijo dažnis mažėja. Elektromagnetinės bangos poliarizacija yra elektrinio ir magnetinio lauko vektorių padėtis Žemės paviršiaus atžvilgiu.

Troposferą suprantame kaip dalį atmosferos virš Žemės paviršiaus, esančią tarp jūros lygio ir ribos apie 10 km aukštyje. Jonosfera lleidžia užmegzti tolimus radijo ryšius trumposiomis bangomis. Jonosferos susiformavimo priežastis yra Saulės spinduliavimas. Esant Saulės aktyvumo maksimumui žymiai pagerėja sąlygos tolimiems radijo ryšiams 10 metrų diapazone. Jonosferos jonizavimas mažiausias prieš pat saulėtekį. Naktį silpniau nuo jonosferos atsispindi trumposios radijo bangos aukštesniųjų dažnių srityje.D jonosferos sluoksnis yra arčiausiai Žemės paviršiaus. Dienos metu jonosferos sluoksnis F skyla į du. Vidutinis Saulės aktyvumo periodas yra apie 11 m. Esant didžiausiam Saulės aktyvumo periodui, Saulės dėmių yra daugiausia.

Jei UTB radijo bangų kelyje bus metalinių statinių, jos atsispindės nuo statinių. Maksimalus naudojamas radijo dažnis (MUF) galėtų būti apibrėžiamas kaip didžiausias radijo dažnis, kai trumposiomis bangomis dar galimas radijo ryšys tarp konkrečių radijo stočių. Radijo bangos, kurių dažnis didesnis už kritinį, praeina pro jonosferos sluoksnius į kosmosą. Sklindant signalui trumposiomis radijo bangomis, nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų, o kartais ir kelių tūkstančių kilometrų atstumu signalų neįmanoma priimti, nes radijo bangos, patekusios į jonosferą, gali būti jos atspindėtos tik tuo atveju, jei radijo bangų susikirtimo su jonosfera kampas yra mažesnis už kritinį.

Fazės skirtumas tarp įvairių to paties siųstuvo signalų, atėjusių skirtingais keliais į priėmimo vietą yra tilsmo priežastis.

Sveikata ir sauga (klausimai 321 - 344)

Labiausiai pakenkti radijo stoties operatoriaus sveikatai gali elektros smūgis ir radijo dažnių spinduliavimas. Elektros srovės poveikis žmogaus kūnui gali būti kūno raumenų susitraukimas. Ištikus elektros smūgiui, pirmiausia būtina pašalinti elektros srovės poveikį nukentėjusiam. Ištikus elektros smūgiui, kai nukentėjęs asmuo liečia laidą, kuriuo teka elektros srovė, jos poveikį nukentėjusiam galima pašalinti naudojant sausą, elektros srovei nelaidžią lazdą. Kad būtų išvengta atsitiktinio prisilietimo prie aukštos įtampos grandinių ir sumažintas radijo dažnių spinduliavimas operatoriaus aplinkoje, nereikėtų naudotis galios stiprintuvu kol jo metalinis korpusas yra atviras.

Išjungus lempinį galios stiprintuvą dar kurį laiką negalima liesti rankomis jo viduje sumontuotų mazgų ir detalių todėl, kad galima gauti elektros smūgį nuo įkrautų kondensatorių. Kad būtų geriausiai apsisaugota nuo elektros srovės poveikio, visos naudojamos aparatūros metalinius korpusus reikėtų prijungti prie geros kokybės įžeminimo.Tarp dviejų daugiaaukščių namų, esančių skirtingose gatvės pusėse, vyksta troleibusų eismas. Antenos tarp šių namų stogų abinti negalima, nes nutrūkusi antena gali nukristi ant troleibusų energijos tiekimo linijos ir tapti elektros traumų priežastimi. Taip pat negalima pakabinti antenos tarp dviejų taškų, esančių virš elektros tiekimo linijos, nes antena gali nukristi ant elektros perdavimo linijos ir tapti radijo mėgėjo žūties priežastimi.

Matavimo vienetas, geriausiai atspindintis radijo dažnių laukų biologinį poveikį yra galios tankis (W/cm2). Didelių lygių radijo dažnių energijos poveikis žmogaus kūno audiniams yra šiluminis. Didžiausią neigiamą įtaką žmogaus akims turi ultratrumpos radijo bangos, iš šiame dokumente išvardytų radijo dažnių energija akims yra pavojingiausia 1260 MHz.

Žmogaus kūnas labiausiai absorbuoja 30–300 MHz diapazono radijo dažnių energiją. Ilgesnių bangų energijos žmogaus kūnas absorbuoja nedaug (mažiau kaip 30 MHz), t. y. banga pereina beveik kiaurai per kūną, nes šitų diapazonų bangoms įsiskverbimo gylis kur kas didesnis už kūno matmenis. Trumpesnių negu decimetrinių bangų (daugiau kaip 300 MHz) įsiskverbimo gylis mažas (milimetrai ar jo dalys), todėl visa energija sugeriama kūno paviršiuje (odoje) ir į vidinius organus nepatenka.

Išorinio radijo spinduliavimo poveikį gyvenamoje patalpoje galima sumažinti padidinant antenų aukštį virš gyvenamų patalpų. Nereikėtų stovėti šalia antenos, kuri prijungta prie veikiančio 1 kW išėjimo galios siųstuvo, nes galite atsitiktinai prisiliesti prie antenos ir būti sužeistas. Anteną reikia montuoti taip, kad niekas negalėtų prisiliesti prie atviros signalo perdavimo linijos ir neizoliuotų antenos elementų, nes prisilietus galima gauti traumą nuo aukšto dažnio įtampos.

Norint apsaugoti žmones nuo radijo dažnių laukų, radijo mėgėjų radijo stoties antenos turi būti sumontuotos kiek galima toliau nuo vietų, kuriose būna žmonės. Kryptinė antena, spinduliuojanti didelių lygių energiją, turėtų būti pakelta aukščiau už aplinkinius pastatus, kad didelės energijos srautai nebūtų nukreipti į žmones, esančius tuose pastatuose. Prieš pradedant taisyti anteną reikia įsitikinti, kad antena atjungta nuo aparatūros. Jūsų portatyvinio UTB siųstuvo-imtuvo „guminė“ antena siuntimo metu neturėtų būti perdaug arti galvos, kad būtų išvengta radijo dažnių energijos sveikatai žalingo spinduliavimo. Nešiojamą UTB siųstuvą-imtuvą siuntimo metu reikėtų laikyti toliau nuo savo galvos ir nuo aplinkinių žmonių. Kad būtų sumažinta radijo dažnių energijos, atsirandančios veikiant nešiojamam siųstuvui 1240 MHz dažniu, įtaka, reikia laikyti anteną kuo toliau nuo akių.

UTB radijo stoties antena automobilyje, siekiant geriau apsaugoti vairuotoją ir automobilio keleivius nuo radijo dažnių spinduliavimo, turėtų būti sumontuota metalinio automobilio stogo centre.