RADIJO MĖGĖJŲ B LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...295

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

61. Kokius pranešimus gali siųsti radijo mėgėjas?

1. Asmeninius pirkimo ir pardavimo pranešimus, kai siunčiama informacija tiesiogiai susijusi su radijo mėgėjų radijo stotimis.
2. Visus pirkimo ir pardavimo pranešimus.
3. Nekomercinius pirkimo ir pardavimo pranešimus.

62. Kuriuos pranešimus radijo mėgėjui draudžiama siųsti?

1. Tarptautinius nelaimės signalus „SOS“ ir „MAYDAY“, nesilaikant ITU radijo ryšio reglamento nustatytų sąlygų.
2. Retransliuoti kitų radijo mėgėjų stočių pranešimus.
3. Visus čia išvardytus.

63. Kokio turinio pranešimus radijo mėgėjui draudžiama siųsti?

1. Informaciją apie naudojamo siųstuvo struktūrą bei galią.
2. Informaciją, pažeidžiančią asmens privataus gyvenimo neliečiamumą.
3. Visus aukščiau išvardytus.

64. Kada radijo mėgėjams leista transliuoti muziką?

1. Tik FM, turint kokybišką įrašą.
2. Tik radijo stoties identifikavimui.
3. Niekada.

65. Kada radijo mėgėjams leista transliuoti reklamą?

1. Tik sudarius sutartį su reklamos teikėju.
2. Tik nesiekiant komercinių tikslų.
3. Niekada.

66. Kada radijo mėgėjams leista siųsti pirkimo ir pardavimo pranešimus?

1. Tik kai siunčiama informacija yra tiesiogiai susijusi su radijo mėgėjų radijo stotimis.
2. Tik kai šie pranešimai siunčiami skaitmeniniais tinklais.
3. Niekada.

67. Naudojantis radijo mėgėjų radijo stotimis, leidžiama siųsti:

1. Q kodą.
2. Informaciją apie politinę padėtį.
3. Visus aukščiau išvardytus pranešimus.

68. Kada radijo mėgėjams leidžiama retransliuoti vietinės radiofoninės radijo stoties programą?

1. Niekada.
2. Tik po 23 val.
3. Tik turint tos radijo stoties vadovo raštišką sutikimą.

69. Kada galima siųsti kompiuterines programas naudojant skaitmenines stotis?

1. Niekada.
2. Visada.
3. Tik jei toks siuntimas nepažeis autorių, gretutinių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių.

70. Nesant ypatingų atvejų, radijo mėgėjams leidžiama užmegzti ryšius:

1. Tik su nekomercinėmis radijo stotimis.
2. Su radijo stotimis, veikiančiomis radijo mėgėjams skirtais dažniais.
3. Tik su radijo mėgėjų radijo stotimis.

71. Kada leidžiami ryšiai tarp radijo mėgėjų radijo stočių ir kitų radijo ryšio tarnybų stočių?

1. Niekada.
2. Kai kitų radijo ryšio tarnybų radijo stotys radijo mėgėjams skirtais dažniais siunčia nelaimės signalus.
3. Tik esant būtinybei perduoti svarbius pranešimus.

72. Kuriuo būdu radijo mėgėjai turi teisę prisijungti prie skaitmeninių tinklų?

1. Bet kuriuo būdu, įskaitant internetą ir komutuojamąsias telekomunikacijų linijas.
2. Tik radijo bangomis.
3. Tik naudojant kompiuterius.

73. Kuris prisijungimo prie skaitmeninių stočių būdas yra teisingas?

1. Identifikuojant savo radijo stotį šaukiniu.
2. Per balso retransliatorių.
3. Per modemą, dirbantį 5 MHz dažniu.

74. Koks radijo šaukinys gali būti skirtas B klasės radijo mėgėjui?

1. Tik penkių ženklų.
2. Keturių ir penkių ženklų.
3. Penkių ir šešių ženklų.

75. Koks radijo šaukinys gali būti skirtas klubui?

1. Tik penkių ženklų.
2. Tik keturių ir penkių ženklų.
3. Keturių, penkių ir šešių ženklų.

76. Kviečiant ryšiui bet kurią kitą radijo stotį, paprastai perduodama santrumpa:

1. CQ.
2. CQ DX.
3. CQ ALL.

77. Kviečiant ryšiui radijo stotį, esančią kitame kontinente, turėtų būti perduodama santrumpa:

1. CQ.
2. CQ DX.
3. CQ KONT.

78. Radijo mėgėjai dažnai perduoda frazę „73“. Kokia jos reikšmė?

1. Viską supratau.
2. Iki pasimatymo.
3. Geriausi linkėjimai.

79. Ką reiškia santrumpa „DX“?

1. Pranešimo pabaiga.
2. Tolima radijo stotis.
3. Didelių matmenų antena.

80. Santrumpa „CFM“ reiškia:

1. Klausau.
2. Patvirtinu.
3. Visiems.

81. Santrumpa „DE“ reiškia:

1. Nuo.
2. Iki.
3. Tarp.

82. Ką reikėtų perduoti po frazės „CQ DX DE“?

1. Radijo šaukinį.
2. Tikslų laiką.
3. Miesto pavadinimą.

83. Ką reikėtų perduoti po frazės „my QTH is“?

1. Naudojamos antenos pavadinimą.
2. Savo gyvenamosios vietos pavadinimą.
3. Savo siųstuvo tikslų dažnį.

84. Jūsų korespondentas perduoda „RS 58“. Tai reiškia:

1. Atstumą tarp stočių kilometrais.
2. Jūsų signalo įvertinimą.
3. Jūsų korespondento imtuvo pavadinimą.

85. Žodžius „radijo imtuvas“ radijo mėgėjai dažnai pakeičia santrumpa:

1. TNX.
2. TX.
3. RX.

86. Žodžius „radijo siųstuvas“ mėgėjai dažnai pakeičia santrumpa:

1. DX.
2. TX.
3. RX.

87. Kuri santrumpa reiškia Morzės kodo telegrafiją?

1. SSB.
2. CW.
3. FSK.

88. Kuri santrumpa reiškia vienos šalinės juostos moduliavimą?

1. FSK.
2. CW.
3. SSB.

89. Kuri santrumpa reiškia dažnio moduliavimą?

1. DM.
2. FM.
3. ?M.

90. Signalų kokybę eteryje radijo mėgėjai dažniausiai įvertina pagal:

1. SINPO skalę.
2. SINFEMO skalę.
3. RST arba RS skalę.

Klausimai 91...120