RADIJO MĖGĖJŲ B LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...295

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

31. Kas atsako už žalą, padarytą kito asmens turtui antenos statymo metu?

1. Antenos savininkas.
2. Pastato stogą prižiūrinti bendrovė.
3. Anteną pardavusi firma.

32. Kas yra svarbiausia saugiai eksploatuojant radijo stočių antenas?

1. Antena turi būti atspari vėjo ir drėgmės poveikiui ir gerai suderinta su signalų perdavimo linija.
2. Antenos neturi užstoti aukšti pastatai ir medžiai.
3. Antena turi būti įrengta taip, kad jos naudojimas nesukeltų grėsmės žmonių saugumui, sveikatai, gyvybei ir turtui.

33. Kas yra svarbiausia eksploatuojant anteną?

1. Geras antenos suderinimas su siųstuvu.
2. Žmonių apsauga nuo antenos spinduliuojamos energijos neigiamo poveikio.
3. Tolygus energijos pasiskirstymas antenoje.

34. Kodėl kabinti anteną tarp dviejų taškų, esančių virš elektros tiekimo linijos, yra blogas sumanymas?

1. Elektros tiekimo linija gali labai pabloginti antenos charakteristikas.
2. Galimi trukdžiai imtuve nuo elektros perdavimo linijos.
3. Antena gali nukristi ant elektros tiekimo linijos ir tapti radijo mėgėjo žūties priežastimi.

35. Kokia įstaiga turi teisę atlikti radijo stočių techninę apžiūrą?

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.
2. Savivaldybė.
3. Policija.

36. Kas turi teisę atlikti radijo mėgėjų radijo stočių techninę apžiūrą?

1. Policijos inspektorius.
2. Savivaldybės įpareigotas pareigūnas.
3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas.

37. Kas turi dalyvauti atliekant radijo mėgėjų radijo stočių techninę apžiūrą jų veikimo vietoje?

1. Policijos inspektorius, liudininkai ir leidimo turėtojas.
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas ir radijo mėgėjas, klubo vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
3. Savivaldybės pareigūnas ir ne mažiau kaip 2 liudininkai.

38. Ką turi pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas, prieš atlikdamas radijo stoties techninę apžiūrą?

1. Savo tarnybinį pažymėjimą.
2. Įgaliojimą atlikti patikrinimą.
3. Gauto skundo kopiją.

39. Naudojimasis radijo stotimi laikomas neteisėtu:

1. Jei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įpareigotas pareigūnas neranda leidime radijo mėgėjų veiklai nurodyto adreso.
2. Jei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas surašo patikrinimo aktą.
3. Jei radijo stotis naudojama neturint leidimo radijo mėgėjų veiklai.

40. Jei radijo mėgėjas arba jo įgaliotas asmuo trukdė ar neleido atlikti apžiūros:

1. Naudojimasis radijo stotimi laikomas neteisėtu.
2. Radijo mėgėjui pateikiamas tikrinimo aktas.
3. Radijo mėgėjas privalo sumokėti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotam pareigūnui nustatyto dydžio baudą.

41. Kam reikalingas radijo šaukinys?

1. Radijo stoties identifikavimui eteryje.
2. Radijo mėgėjo identifikavimui.
3. Leidimo radijo mėgėjų veiklai identifikavimui.

42. Kodėl veikianti radijo stotis privalo perduoti skirtą šaukinį?

1. Kad ji galėtų būti identifikuota.
2. Kad būtų identifikuotas radijo mėgėjas.
3. Kad siunčiamus pranešimus suprastų korespondentas.

43. Kas skiria radijo šaukinį?

1. Lietuvos Respublikos ryšių inspekcija.
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamentas.

44. Kokia yra išskirtinė radijo šaukinių, skiriamų Lietuvos Respublikoje, savybė?

1. Šių radijo šaukinių pirmosios raidės visada yra „LT“.
2. Šių radijo šaukinių pirmosios raidės visada yra „LY“.
3. Šių radijo šaukinių pirmosios raidės visada yra „LIT“.

45. Kuris prefiksas skirtas Lietuvos Respublikai?

1. LT.
2. LIT.
3. LY.

46. Kurį radijo šaukinį galima naudoti eteryje?

1. Bet kurį iš pateiktų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto puslapyje.
2. Savo sukurtą.
3. Tik skirtą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos.

47. Kada galima trumpinti radijo šaukinį?

1. Tik stichinių nelaimių metu.
2. Niekada.
3. Tik ryšių naudojant UTB retransliatorius metu.

48. Kaip teisingai perduoti radijo šaukinį į eterį?

1. Siuntimo pradžioje arba pabaigoje ir ne rečiau kaip kas 5 minutes ryšio arba radijo stoties bandymų eteryje metu.
2. Tik siuntimo pradžioje ir ne rečiau kaip kas 10 minutes ryšio arba radijo stoties bandymų eteryje metu.
3. Tik siuntimo pabaigoje ir ne rečiau kaip kas 5 minutes ryšio arba radijo stoties bandymų eteryje metu.

49. Kaip turėtų būti perduodamas radijo šaukinys balso telefonijos režimu?

1. Būtina perduoti greitai, taip išvengiant bereikalingo eterio užėmimo.
2. Radijo šaukinio ženklus būtina perduoti aiškiai, vengiant galimų dviprasmiškumų.
3. Radijo šaukinio ženklus būtina perduoti atsižvelgiant į korespondento pageidavimus.

50. Kokiu būdu galima išvengti galimų dviprasmiškumų, perduodant radijo šaukinį balso telefonijos režimu?

1. Aiškiai tariant kiekvieną garsą.
2. Didinant siųstuvo išėjimo galią.
3. Vartojant fonetinę abėcėlę.

51. Kokiais simboliais galima papildyti radijo šaukinį, kai radijo stotis naudojama oro laive?

1. /am.
2. /m.
3. /mm.

52. Kokiais simboliais galima papildyti radijo šaukinį, kai radijo stotis naudojama valstybės vidaus vandenyse esančiame laive?

1. /m.
2. /mm.
3. /am.

53. Kokiais simboliais galima papildyti radijo šaukinį, kai naudojama judri radijo stotis?

1. /p.
2. /mm.
3. /m.

54. Kokiais simboliais galima papildyti radijo šaukinį, kai radijo stotis veikia tarptautiniuose vandenyse esančiame laive?

1. /m.
2. /mm.
3. /p.

55. Kokiais simboliais galima papildyti radijo šaukinį, kai naudojama nešiojama radijo stotis?

1. /m.
2. /mm.
3. /p.

56. Kuris radijo šaukinio papildymo būdas yra teisingas, kai naudojama nešiojama radijo stotis?

1. /p LY1AAA.
2. LY1AAA /p.
3. Abu teisingi.

57. Kas suprantama kaip pranešimas pagal Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla aprašą?

1. Nemoduliuotas bandomasis signalas.
2. Bet kuri siunčiama informacija.
3. Tik skaitmeninė informacija.

58. Kas atsakingas už radijo bangomis siunčiamų pranešimų turinį?

1. Radijo mėgėjas.
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.
3. Patalpos, kurioje įrengta radijo stotis, savininkas.

59. Kuriuos pranešimus radijo mėgėjui draudžiama siųsti?

1. Raginimus melstis.
2. Muzikos naujienas.
3. Visus aukščiau išvardytus.

60. Kuriuos pranešimus radijo mėgėjui draudžiama siųsti?

1. Savo sukurtus kodus ir santrumpas.
2. Reklamą.
3. Visus aukščiau nurodytus.

Klausimai 61...90