Galioja nuo 2012 m. gegužės 4 d.,

TEISĖS UŽSIIMTI RADIJO MĖGĖJŲ VEIKLA SUTEIKIMO TVARKOS IR UŽSIĖMIMO ŠIA VEIKLA SĄLYGŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų užsiimti radijo mėgėjų veikla ir leidimų naudoti radijo šaukinį išdavimo bei jų galiojimo panaikinimo tvarką, radijo šaukinių skyrimo, sudarymo ir naudojimo taisykles, reikalavimus radijo mėgėjų naudojamoms radijo stotims ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (Žin., 2004, Nr. 69-2382), Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele, patvirtinta Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-738 (Žin., 2011, Nr. 99-4692), Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentu, Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos ir Tarptautinės radijo mėgėjų sąjungos rekomendacijomis.

3. Aprašas privalomas asmenims, kurie Lietuvos Respublikoje užsiima radijo mėgėjų veikla.

4. Visi dokumentai, teikiami Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) šio Aprašo nustatyta tvarka, ir jų pateikimas turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 73-2675), reikalavimus, tvarką bei sąlygas.

5. Apraše vartojamos šios sąvokos ir santrumpos:

Antena – įrenginys, skirtas laisvai sklindančioms radijo bangoms priimti ar perduoti, kartu su fizinėmis signalų perdavimo linijomis bei anteną laikančiomis konstrukcijomis.

CEPT – Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija.

Ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (EIRP) – siųstuvo galios, perduodamos į anteną, ir šios antenos stiprinimo koeficiento, nustatyto pasirinktąja kryptimi izotropinės antenos atžvilgiu, sandauga.

IARU – Tarptautinė radijo mėgėjų sąjunga.

ITU – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

Klubas – juridinis asmuo, kurio veikla susijusi su radijo mėgėjų veikla.

Klubo radijo šaukinys – radijo šaukinys, skirtas naudoti klubo veikloje.

Leidimas naudoti radijo šaukinį – dokumentas, suteikiantis teisę radijo mėgėjui ar klubui naudoti skirtą radijo šaukinį.

Leidimas radijo mėgėjų veiklai –dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam asmeniui užsiimti radijo mėgėjų veikla ir naudoti skirtą radijo šaukinį.

Pranešimas – bet kuri siunčiama informacija.

Prefiksas – radijo šaukinio dalis, ITU nustatyta kiekvienai valstybei.

Proginis radijo šaukinys – radijo šaukinys, skiriamas įvairiems įsimintiniems įvykiams arba datoms paminėti ir kurį sudarančios skaičių ir (arba) raidžių sekos turi prasminį ryšį su siejamu įvykiu ar data.

Radijo mėgėjų radijo pelengavimo siųstuvai (švyturiai) – paieškai skirti siųstuvai, radijo mėgėjų naudojami pelengavimo varžybų ar treniruočių metu.

Radijo mėgėjų veikla – savanoriška fizinių asmenų radijo ryšio veikla, kai radijo ryšio stotys naudojamos asmeniniais tikslais ryšiams tarp radijo mėgėjų arba ryšiams tarp radijo mėgėjų stočių palaikyti, taip pat savimokai bei techniniams tyrimams, neturint su verslu susijusių tikslų ir iš jos nesipelnant.

Radijo šaukinys – elektroninių ryšių išteklius, kurį sudaro raidžių ir skaičių seka, naudojama stoties identifikavimui eteryje.

Radijo šaukinio skyrimas – teisės naudoti radijo šaukinį suteikimas, išduodant leidimą radijo mėgėjų veiklai ar leidimą naudoti radijo šaukinį, kuriame įrašytas šis radijo šaukinys.

Retransliatorius – radijo stotis, automatiškai atkartojanti kitų stočių signalus, skirta radijo ryšio atstumui padidinti.

Siųstuvo maksimali galia (PEP) – vidutinė galia, kurią siųstuvas perduoda į antenos maitinimo liniją vieno radijo dažnio periodo metu esant moduliuojančio signalo amplitudės maksimumui (esant normaliam siųstuvo darbo režimui).

Skaitmeninė stotis – radijo stotis, skirta skaitmeninei informacijai siųsti ir (arba) priimti, užsiimant radijo mėgėjų veikla.

Skaitmeninis tinklas – perdavimo ir (arba) priėmimo sistema, taip pat (arba) sujungimo ir maršruto nustatymo įranga bei kiti ištekliai, kurie leidžia perduoti ir (arba) priimti skaitmeninius signalus radijo, laidinėmis, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, skirti užsiimti radijo mėgėjų veikla.

Šalutinis spinduliavimas – bet kuris spinduliavimas už būtinosios signalo juostos ribų.

Švyturys – radijo stotis, spinduliuojanti signalus, skirtus radijo bangų sklidimui tirti arba stebėti.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje.

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

6. Savarankiškai užsiimti radijo mėgėjų veikla galima tik turint leidimą radijo mėgėjų veiklai. Leidimai radijo mėgėjų veiklai išduodami  Tarnybos direktoriaus įsakymu. Tarnyba vienam asmeniui išduoda tik vieną leidimą radijo mėgėjų veiklai.

7. Leidimas radijo mėgėjų veiklai gali būti A arba B klasės. Jame privalomi tokie įrašai:

7.1. radijo mėgėjo vardas, pavardė ir adresas;

7.2. skirtas radijo šaukinys;

7.3. leidimo galiojimo data;

7.4. leidimo numeris ir išdavimo data;

7.5. Tarnybos direktoriaus parašas;

7.6. žyma, kad leidimas radijo mėgėjų veiklai: 

7.6.1. CEPT leidimo radijo mėgėjo veiklai ekvivalentas (tik A klasės leidime radijo mėgėjų veiklai);

7.6.2. CEPT leidimo pradedančiojo radijo mėgėjo veiklai ekvivalentas (tik B klasės leidime radijo mėgėjų veiklai);

7.7. žyma, kad radijo mėgėjas turi teisę užsiimti radijo mėgėjų veikla valstybėse:

7.7.1. kurios įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas" (tik A klasės leidime radijo mėgėjų veiklai);

7.7.2. kurios įgyvendino CEPT rekomendaciją ECC/REC (05)06 „CEPT pradedančiojo radijo mėgėjo leidimas“ (tik B klasės leidime radijo mėgėjų veiklai).

8. Leidime radijo mėgėjų veiklai tekstas pateikiamas lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis.

9. Norėdamas gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai, asmuo privalo:

9.1. pateikti Aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą;

9.2. pateikti raštišką sutikimą, kuriame vienas iš asmens tėvų ar globėjų sutinka, kad jis užsiimtų radijo mėgėjų veikla, ir prisiima atsakomybę dėl Aprašo laikymosi (tik jaunesniems nei 16 metų asmenims);

9.3. išlaikyti Aprašo 56 punkte nurodytą egzaminą, jei jo dar neišlaikė. Jei asmuo gyvena Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip 3 mėnesius ir pateikia kitoje šalyje išduotą HAREC, egzamino laikyti nereikia;

9.4. sumokėti nustatyto dydžio užmokestį už leidimo radijo mėgėjų veiklai išdavimą.

10. Tarnyba vienam klubui išduoda vieną leidimą naudoti radijo šaukinį. Radijo mėgėjas ar klubas papildomai turi teisę gauti leidimą naudoti radijo šaukinį tik Aprašo 12 ir 13 punktuose nurodytais atvejais. Leidime naudoti radijo šaukinį privalomi tokie įrašai:

10.1. radijo mėgėjo vardas, pavardė, adresas arba klubo pavadinimas, kodas ir adresas;

10.2. skirtas radijo šaukinys;

10.3. leidimo galiojimo data;

10.4. leidimo numeris ir išdavimo data;

10.5. Tarnybos direktoriaus parašas.

11. Norėdamas gauti leidimą naudoti radijo šaukinį, radijo mėgėjas ar klubas privalo:

11.1.pateikti Aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą;

11.2. sumokėti nustatyto dydžio užmokestį už leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimą.

12. Norėdamas gauti leidimą naudoti proginį radijo šaukinį, radijo mėgėjas ar klubas privalo:

12.1. pateikti Aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą;

12.2. pateikti progos aprašymą;

12.3. sumokėti nustatyto dydžio užmokestį už leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimą.

13. Tarnyba papildomai išduoda leidimą naudoti radijo šaukinį retransliatoriaus ar švyturio identifikavimui radijo mėgėjui ar klubui, atsakingam už retransliatoriaus ar švyturio priežiūrą.

14. Tarnyba išduoda laikiną A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai radijo mėgėjui, laikinai atvykusiam į Lietuvos Respubliką ir neturinčiam leidimo, atitinkančio CEPT rekomendacijoje T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“ nustatytus reikalavimus, ar laikiną B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai radijo mėgėjui, laikinai atvykusiam į Lietuvos Respubliką ir neturinčiam leidimo, atitinkančio CEPT rekomendacijoje ECC/REC (05)06 „CEPT radijo mėgėjo leidimas" nustatytus reikalavimus, jei jis:

14.1. pateikė Aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą;

14.2. pateikė turimo leidimo radijo mėgėjų veiklai kopiją;

14.3. pateikė savo šalies radijo mėgėjų veiklą reglamentuojančių teisės aktų dalies kopiją, iš kurios būtų galima nustatyti radijo mėgėjo turimo leidimo radijo mėgėjų veiklai klasės atitikimą A ar B klasei;

14.4. sumokėjo nustatyto dydžio užmokestį už laikino leidimo radijo mėgėjų veiklai išdavimą.

15. Laikiname leidime radijo mėgėjų veiklai tekstas pateikiamas tik lietuvių kalba ir jame privalomi įrašai nurodyti Aprašo 7 punkte. Laikinas leidimas nėra CEPT leidimo radijo mėgėjo veiklai ar CEPT leidimo pradedančiojo radijo mėgėjo veiklai ekvivalentas.

16. Tarnyba turi teisę atsisakyti išduoti leidimą radijo mėgėjų veiklai, laikiną leidimą radijo mėgėjų veiklai arba leidimą naudoti radijo šaukinį, jeigu:

16.1. pareiškėjas nepateikė reikalingų dokumentų;

16.2. pateikiama netiksli ar klaidinga informacija;

16.3. pareiškėjas nesumokėjo užmokesčio už leidimo radijo mėgėjų veiklai,laikino leidimo radijo mėgėjų veiklai arba leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimą;

16.4. pareiškėjas turi galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai, leidimą naudoti radijo šaukinį ar laikiną leidimą radijo mėgėjų veiklai.

17. Prieš priimdama sprendimą atsisakyti išduoti leidimą radijo mėgėjų veiklai, laikiną leidimą radijo mėgėjų veiklai arba leidimą naudoti radijo šaukinį, Tarnyba turi teisę nustatyti iki 14 dienų terminą, per kurį asmuo turi pašalinti aplinkybes, trukdančias priimti teigiamą sprendimą.

18. Jei asmuo buvo baustas teisės aktų nustatyta tvarka teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla atėmimu, tai pasibaigus teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla atėmimo terminui asmuo turi teisę kreiptis į Tarnybą dėl teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo Apraše nustatyta tvarka.

19. Radijo mėgėjas turi pranešti Tarnybai apie leidime radijo mėgėjų veiklai nurodytų duomenų pasikeitimus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jų pasikeitimo dienos. Tarnyba išduoda pataisytą leidimą radijo mėgėjui, pateikusiam Aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą ir sumokėjusiam nustatyto dydžio užmokestį už pataisyto leidimo radijo mėgėjų veiklai išdavimą.

20. Tarnyba savo interneto svetainėje skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie išduotus galiojančius leidimus radijo mėgėjų veiklai, leidimus naudoti radijo šaukinį ir laikinus leidimus radijo mėgėjų veiklai, nurodydama radijo šaukinį ir galiojimo terminą.

21. Tarnyba saugo radijo mėgėjo asmens duomenis bei kitą su juo susijusią informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, kad konkrečiam radijo mėgėjui buvo skirtas radijo šaukinys. Duomenys tvarkomi per visą leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla ar leidimo naudoti radijo šaukinį galiojimo laikotarpį, taip pat skolos išieškojimo laikotarpį, jei radijo mėgėjas yra įsiskolinęs Tarnybai. Pasibaigus nurodytam laikotarpiui, duomenys saugomi Tarnybos archyve 90 metų.

22. Radijo mėgėjo asmens kodas, išrašant pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, naudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) 7 straipsniu.

III. LEIDIMŲ GALIOJIMAS

23. Tarnybos išduoti laikini leidimai radijo mėgėjų veiklai ir leidimai leidimai naudoti radijo šaukinį galioja Lietuvos Respublikoje iki juose nurodytos datos.

24. Tarnybos išduoti A klasės leidimai radijo mėgėjų veiklai galioja Lietuvos Respublikoje, taip pat užsienio valstybėse, kurios įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“, jei tai neprieštarauja tų užsienio valstybių teisės aktams. Tarnybos išduoti B klasės leidimai radijo mėgėjų veiklai galioja Lietuvos Respublikoje, taip pat užsienio valstybėse, kurios įgyvendino CEPT rekomendaciją ECC/REC (05)06 „CEPT pradedančiojo radijo mėgėjo leidimas“, jei tai neprieštarauja tų užsienio valstybių teisės aktams.

25. Užsienio valstybėje išduotas leidimas radijo mėgėjų veiklai galioja Lietuvos Respublikoje, jei jį išdavusioje valstybėje yra įgyvendinta CEPT rekomendacija T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“ ar CEPT rekomendacija ECC/REC (05)06 „CEPT pradedančiojo radijo mėgėjo leidimas“ ir leidimas radijo mėgėjų veiklai atitinka atitinkamoje CEPT rekomendacijoje nustatytus reikalavimus.

26. Nustatomi šie leidimų radijo mėgėjų veiklai, leidimų naudoti radijo šaukinį bei laikinų leidimų radijo mėgėjų veiklai galiojimo terminai:

26.1. 5 metai, išskyrus atvejus, kai išduodamas laikinas leidimas radijo mėgėjų veiklai ar kai skiriamas proginis radijo šaukinys;

26.2. iki 60 dienų, kai skiriamas proginis radijo šaukinys (terminą pateiktame prašyme nurodo leidimo naudoti radijo šaukinį pageidaujantis asmuo ar klubas);

26.3. iki 1 metų, kai išduodamas laikinas leidimas radijo mėgėjų veiklai (terminą pateiktame prašyme nurodo laikino leidimo radijo mėgėjų veiklai pageidaujantis asmuo).

27. Leidimo radijo mėgėjų veiklai, laikino leidimo radijo mėgėjų veiklai ir leidimo naudoti radijo šaukinį galiojimas anksčiau nei nustatyta Aprašo 26 punkte panaikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu

27.1. kai radijo mėgėjas pateikia prašymą Tarnybai dėl leidimo panaikinimo;

27.2. kai radijo mėgėjas padaro esminį šio Aprašo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių ir radijo ryšio įrenginių naudojimą, pažeidimą.

IV. RADIJO MĖGĖJO TEISĖS

28. Radijo mėgėjas turi teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti radijo mėgėjų veikla pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus, jei to nedraudžia ar neriboja kiti teisės aktai.

29. Klubas, turintis leidimą naudoti radijo šaukinį, turi teisę leisti naudoti jam skirtą radijo šaukinį radijo mėgėjui, turinčiam galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai, arba asmeniui, neturinčiam leidimo radijo mėgėjų veiklai, bet prižiūrimam radijo mėgėjo, turinčio galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai. Klubas už netinkamą radijo šaukinio naudojimą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Radijo mėgėjas, turintis galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai, turi teisę leisti naudoti jam skirtą radijo šaukinį radijo mėgėjui, turinčiam galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai, arba asmeniui, neturinčiam leidimo radijo mėgėjų veiklai, bet prižiūrimam radijo mėgėjo, turinčio galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai. Radijo mėgėjas už netinkamą radijo šaukinio naudojimą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Leidimai, nurodyti Aprašo 25 punkte ir atitinkantys CEPT rekomendacijoje T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“ nustatytus reikalavimus, suteikia jų turėtojams, laikinai atvykusiems į Lietuvos Respubliką, teisę užsiimti radijo mėgėjų veikla pagal Apraše A klasės leidimus radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams nustatytus reikalavimus, nesuteikiant teisės reikalauti apsaugos nuo radijo trikdžių. Leidimai, nurodyti Aprašo 25 punkte ir atitinkantys CEPT rekomendacijoje ECC/REC (05)06 „CEPT pradedančiojo radijo mėgėjo leidimas“ nustatytus reikalavimus, suteikia jų turėtojams, laikinai atvykusiems į Lietuvos Respubliką, teisę užsiimti radijo mėgėjų veikla pagal Apraše B klasės leidimus radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams nustatytus reikalavimus, nesuteikiant teisės reikalauti apsaugos nuo radijo trikdžių.

V. RADIJO ŠAUKINIŲ SUDARYMAS, SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

32. Radijo šaukinius skiria Tarnyba. Leidime radijo mėgėjų veiklai, laikiname leidime radijo mėgėjų veiklai ir leidime naudoti radijo šaukinį įrašomas tik vienas radijo šaukinys. Tas pats radijo šaukinys gali būti įrašytas tik viename galiojančiame leidime.

33. Radijo šaukinį sudaro:

33.1. prefiksas „LY" (privalomas);

33.2. skaičius nuo vieno iki keturių skaitmenų (privalomas tik vienas skaitmuo, daugiau kaip vienas skaitmuo naudojamas proginių radijo šaukinių sudarymui). Radijo šaukinyje su vienu skaitmeniu skaičius gali būti nuo 1 iki 4, išskyrus radijo šaukinius, kurie buvo skirti iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos;

33.3. raidžių junginiai nuo vienos iki keturių lotynų kalbos abėcėlės raidžių (privaloma bent viena raidė). Raidžių junginiai iš sekos QRA – QUZ ir raidžių grupė SOS nenaudojami. Keturių raidžių junginiai galimi tik sudarant proginius šaukinius.

34. Laikiname leidime radijo mėgėjų veiklai, išduotame Aprašo 14 punkte nurodyta tvarka, taip pat tais atvejais, kai radijo mėgėjas užsiima radijo mėgėjų veikla Lietuvos Respublikoje pagal užsienio valstybės išduotą leidimą, kaip nurodyta Aprašo 25 punkte, radijo šaukinys sudaromas iš simbolių „LY/" ir radijo šaukinio, įrašyto šio radijo mėgėjo turimame leidime radijo mėgėjo veiklai.

35. Pakartotinai tas pats radijo šaukinys skiriamas tik tam pačiam radijo mėgėjui ar klubui išduodant leidimą radijo mėgėjų veiklai ar leidimą naudoti radijo šaukinį.

36. Asmuo turi teisę pasirinkti radijo šaukinį iš šaukinių, kurie dar nebuvo skirti.

37. Keturių ženklų ir proginiai radijo šaukiniai gali būti skirti tik radijo mėgėjams, turintiems A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai, ir klubams.

38. Radijo šaukinį privaloma perduoti siuntimo pradžioje arba pabaigoje ir ne rečiau kaip kas 5 minutes ryšio arba radijo stoties bandymų eteryje metu.

39. Radijo šaukinio simbolius būtina perduoti aiškiai, išvengiant galimų dviprasmiškumų. Naudojant balso telefoniją, rekomenduojama vartoti fonetinę abėcėlę.

40. Radijo šaukinys gali būti papildomas šiais ženklais, siunčiant juos po paskutinio skirto radijo šaukinio ženklo:

40.1. „/am", kai radijo stotis naudojama oro laive;

40.2. „/m", kai radijo stotis yra judri, išskyrus šio Aprašo 40.1 ir 40.3 punktuose numatytus atvejus;

40.3. „/mm", kai radijo stotis naudojama tarptautiniuose vandenyse esančiame laive;

40.4. „/p", kai naudojama nešiojama ar kilnojama radijo stotis;

40.5. „/qrp", kai naudojama mažos galios radijo stotis.

VI. PRANEŠIMAI

41. Draudžiami šie pranešimai:

41.1. tarptautiniai nelaimės signalai „SOS" ir „MAYDAY", jei naudojami nesilaikant ITU radijo ryšio reglamento nustatytų sąlygų;

41.2. kodai ir santrumpos, naudojamos informacijai įslaptinti, išskyrus Q kodą ir papildomas santrumpas bei signalus, nurodytus ITU radijo ryšio reglamente;

41.3. ne radijo mėgėjų radijo stočių pranešimų retransliavimas, jei tai nesusiję su Aprašo 44 punkte nurodytais atvejais;

41.4. susiję su sandoriais, išskyrus asmeninius pirkimo ir pardavimo pranešimus, kai siunčiama informacija tiesiogiai susijusi su radijo mėgėjų radijo stotimis;

41.5. pažeidžiantys autorių, gretutines ir kitas intelektinės nuosavybės teises;

41.6. reklama;

41.7. muzika;

41.8. nesantaiką kurstantys, politiniai ar religiniai;

41.9. įžeidžiantys, nepadorūs, užgaulūs žodžiai, garsai, simboliai arba vaizdai;

41.10. konfidenciali informacija, pažeidžianti asmens privataus gyvenimo neliečiamumą, jo interesus ar viešąją tvarką, bei komercinės paslaptys;

41.11. kita informacija, kurią siųsti draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

VII. DAŽNIŲ NAUDOJIMAS

42. Užsiimant radijo mėgėjų veikla, radijo stotyse leidžiama naudoti tik Aprašo 2 priede nurodytus radijo dažnius, atsižvelgiant į IARU rekomenduotą radijo dažnių juostų paskirstymą ir laikantis Aprašo 3 priede nustatytų techninių reikalavimų radijo stotims. Užsiimant radijo mėgėjų veikla, radijo stotyse leidžiama naudoti Aprašo 2 priede nurodytus radijo dažnius laikantis kitų, nei Aprašo 3 priede nurodyti, techninių reikalavimų, tik gavus leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą). Ryšiai leidžiami tik tarp radijo mėgėjų radijo stočių, išskyrus Aprašo 44 punkte numatytus atvejus.

43. Draudžiamas ryšys su užsienio valstybės radijo mėgėjų radijo stotimis, jei ta valstybė prieštarauja tokiems ryšiams. Apie tokį draudimą informuoja Tarnyba savo interneto svetainėje.

44. Ryšiai su ne radijo mėgėjų radijo stotimis leidžiami tik šiais atvejais:

44.1. kai tos radijo stotys radijo mėgėjams skirtais dažniais siunčia nelaimės signalus „SOS" arba „MAYDAY";

44.2. stichinių ar joms prilygstančių nelaimių metu.

VIII. TECHNINIAI REIKALAVIMAI RADIJO STOTIMS

45. Radijo stotis turi būti sukonstruota taip, kad atitiktų galiojančius saugumo technikos reikalavimus.

46. Naudojimasis radijo stotimi bei darbai, atliekami ją įrengiant, neturi kelti grėsmės žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui.

47. Antena turi būti įrengta taip, kad:

47.1. jos naudojimas nesukeltų grėsmės žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui;

47.2. atsitiktinio lūžimo, trūkimo, virtimo ir panašiais atvejais nei viena antenos dalis neprisiliestų prie elektros energijos perdavimo arba fizinių telekomunikacijų linijų.

48. Antenų eksploatavimo ir remonto metu privaloma laikytis galiojančių saugumo technikos reikalavimų.

49. Privaloma laikytis techninių reikalavimų, nurodytų Aprašo 3 priede.

IX. SKAITMENINĖS STOTYS IR TINKLAI

50. Radijo mėgėjai:

50.1. turi teisę bet kuriuo būdu, įskaitant internetą ir sujungiamąsias telekomunikacijų linijas, prisijungti prie skaitmeninių tinklų;

50.2. privalo imtis visų įmanomų priemonių tam, kad išoriniai vartotojai – ne radijo mėgėjai – jokiomis aplinkybėmis, t.y. tyčia ar atsitiktinai, negalėtų patekti į skaitmeninius tinklus.

51. Neturi būti galimybės prisijungti prie skaitmeninių tinklų ar pavienių skaitmeninių stočių be identifikavimosi radijo šaukiniu.

52. Radijo šaukinys gali būti papildytas skaitiniu identifikatoriumi, atskiriant jį nuo radijo šaukinio brūkšniu (simbolis „–"). Toks modifikuotas radijo šaukinys nelaikomas nauju ir gali būti naudojamas radijo stoties identifikavimui.

X. EGZAMINAI

53. Egzaminus organizuoja Tarnybos direktoriaus įsakymu dvejiems metams sudarytos egzaminų komisijos. Egzaminų tikslas – nustatyti, ar asmens, pageidaujančio gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai, žinios pakankamos užsiimti radijo mėgėjų veikla.

54. Kiekvieną komisiją sudaro trys nariai, iš kurių ne mažiau nei du yra A klasės leidimus radijo mėgėjų veiklai turintys radijo mėgėjai ir vienas Tarnybos atstovas. Egzamino metu būtinas egzaminų komisijos pirmininko ir bent vieno komisijos nario dalyvavimas.

55. Asmuo turi teisę laikyti egzaminą leidimui radijo mėgėjų veiklai gauti tik sumokėjęs nustatyto dydžio užmokestį už egzamino laikymą.

56. Egzaminuojama:

56.1. B (žemesniu) lygiu, kai asmuo pageidauja gauti B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai;

56.2. A (aukštesniu) lygiu, kai asmuo, išlaikęs B lygio egzaminą, pageidauja gauti A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai.

57. Tarnyba sudaro, tvirtina bei skelbia savo interneto svetainėje kiekvieno lygio egzaminų klausimus. A lygio egzamino klausimai atitinka CEPT rekomendacijoje T/R 61-02 „Darnusis radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimas" nustatytus reikalavimus.

58. Egzamino metu egzaminuojamam asmeniui pateikiama 30 klausimų. Prie kiekvieno klausimo pateikiami 3 atsakymų variantai, iš kurių vienas yra teisingas. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei asmuo teisingai atsakė ne mažiau kaip į 25 klausimus.

59. Jei egzaminą laikantis asmuo dėl negalios nesugeba perskaityti pateiktų klausimų, komisijos nariai privalo pateikti klausimus neįgaliam asmeniui suprantamu bei prieinamu būdu ir nustatyti, ar egzaminuojamas asmuo turi pakankamai žinių pageidaujamos klasės leidimui gauti.

60. Asmuo, neišlaikęs egzamino, gali jį laikyti pakartotinai ne anksčiau, kaip praėjus 30 dienų nuo egzamino neišlaikymo dienos.

XI. HAREC

61. HAREC išduoda Tarnyba pagal asmens, išlaikiusio A lygio egzaminą, Aprašo 1 priede pateiktą nustatytos formos prašymą.

62. Tarnyba pripažįsta kitos valstybės išduotą HAREC, jei ta valstybė įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-02 „Darnusis radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimas" ir išduotas pažymėjimas atitinka šios rekomendacijos reikalavimus.

63. HAREC suteikia teisę gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai Aprašo 9.3 punkte nustatyta tvarka.

XII. STOČIŲ KONTROLĖ

64. Tarnybos įgaliotas pareigūnas, pateikęs savo tarnybinį pažymėjimą, turi teisę atlikti radijo stočių techninę apžiūrą jų veikimo vietoje. Apžiūros metu turi dalyvauti radijo mėgėjas, klubo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, pateikęs įgaliojimą patvirtinantį dokumentą.

65. Tarnybos įgaliotam pareigūnui pareikalavus, radijo mėgėjas, klubo vadovas arba jo įgaliotas asmuo privalo pateikti leidimą radijo mėgėjų veiklai, laikiną leidimą radijo mėgėjų veiklai arba leidimą naudoti radijo šaukinį ir leisti atlikti apžiūrą. Jei leidimas nėra pateikiamas ar trukdoma atlikti apžiūrą, naudojimasis radijo stotimi laikomas neteisėtu. Atlikęs apžiūrą, įgaliotas pareigūnas surašo tikrinimo aktą

XIII. RADIJO MĖGĖJŲ RADIJO PELENGAVIMO SIŲSTUVAI

66. Radijo mėgėjai, klubai turi teisę naudoti radijo mėgėjų radijo pelengavimo siųstuvus (švyturius) be atskiro Tarnybos leidimo, laikydamiesi šio Aprašo nuostatų.

67. Radijo mėgėjų radijo pelengavimo siųstuvus (švyturius) galima naudoti tik radijo mėgėjų radijo pelengavimo treniruočių ir varžybų metu.

68. Radijo mėgėjų radijo pelengavimo siųstuvai (švyturiai) turi atitikti technines charakteristikas, nurodytas Aprašo 3 priedo 4 lentelėje.

69. Už radijo mėgėjų radijo pelengavimo siųstuvų (švyturių) netinkamą naudojimą atsako asmuo ar klubas, organizuojantis treniruotes ar varžybas.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70. Asmenys, pažeidę šį Aprašą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

71. Tarnybos veiksmai ar neveikimas, susiję su Aprašo taikymu ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.


PRAŠYMAS

20__    -           -    

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBAI

 

 

1.Vardas (-ai), pavardė,   arba juridinio asmens pavadinimas

 

 

2. Asmens kodas arba juridinio asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neturint asmens kodo, įrašoma gimimo data

3. Gimimo liudijimo Nr.

 

 

 

 

 

 

pildo tik asmenys iki 16 metų, neturintys asmens kodo

 

4. Korespondencinis adresas Lietuvoje

LT

 

 

 

 

 

 

 

5. Telefono Nr.

 

6. El. pašto adresas

 

7. Skirtas radijo šaukinys

 

8. Radijo stoties adresas

 

9. Papildomi duomenys

 

Prašau:

10. leisti laikyti egzaminą radijo mėgėjų veiklai  Kaune   Klaipėdoje   Panevėžyje   Šiauliuose   Vilniuje

11. išduoti leidimą radijo mėgėjų veiklai                A B klasės    

  pataisytą     

laikiną 

12. išduoti HAREC

13. išduoti leidimą naudoti radijo šaukinį  …………….……………………..…………………………………………

…………………………………………………………………….                      (radijo šaukinio naudojimo ypatybės)

14. galiojantį nuo  200…. m. …………………………….. d.    iki 200…. m. …………………………….. d.

                                                       (datos įrašomos tik pageidaujant proginio radijo šaukinio ar laikino leidimo radijo mėgėjų veiklai)

15. skirti radijo šaukinį

 

16. panaikinti man išduotą leidimą Nr.

 

17. išduotą leidimą atsiųsti šiame prašyme nurodytu korespondenciniu adresu

18. išduoto leidimo nesiųsti – atvyksiu pasiimti į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą

Su šiuo prašymu pateikti priedai:

 

19. Su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-1070 patvirtintu Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašu susipažinau ir įsipareigoju jo laikytis. Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

20. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo:

Įgaliojimą patvirtinantis dokumentas: _________                               

(tinkamai patvirtinta kopija pridedama)

parašas

21. Išdavimo žyma

skirtas radijo šaukinys

išduoto leidimo Nr.

įsakymo Nr.

išdavimo data

parašas

RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMAS

1. Radijo dažnių lentelė

TECHNINIAI REIKALAVIMAI RADIJO STOTIMS

1 lentelė. Maksimaliai leistinos siųstuvų išėjimo (PEP) arba ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės (EIRP) galios
2 lentelė. Leistini siųstuvų ribiniai šalutinio spinduliavimo lygiai;
3 lentelė. Leistini imtuvų ribiniai šalutinio spinduliavimo lygiai;
4 lentelė. Techniniai reikalavimai radijo mėgėjų radijo pelengavimo siųstuvams.


ATGAL, 2012.