Mėgėjų tarnyba ir palydovinė mėgėjų tarnyba

Radijo reglamento 32 straipsnis.

I skyrius
731 §1.Radijo ryšiai tarp įvairių šalių mėgėjų stočių draudžiami, jei viena iš tų šalių administracijų pareiškia, kad ji prieštarauja tokiems radijo ryšiams.
2732 §2. (1)Jei radijo ryšiai tarp įvairių šalių mėgėjų stočių leidžiami, tai jie atliekami atviruoju tekstu ir apsiriboja techninio pobūdžio pranešimais apie eksperimentus ir asmeninėmis pastabomis, kurių perdavimas bendraisiais nuotolinių ryšių kanalais dėl jų nedidelės svarbos nepasiteisina.
2733 (2)Kategoriškai draudžiama naudoti mėgėjų stotis tarptautiniams pranešimams transliuoti trečiųjų asmenų vardu.
2734 (3)Specialiu susitarimu tarp suinteresuotų šalių administracijų aukščiau minėtos nuostatos gali būti pakeistos.
2735 §3. (1)Bet kuris asmuo, pageidaujantis gauti licenciją mėgėjų stoties aparatūrai naudoti, turi įrodyti, kad jis ranka sugeba teisingai perduoti ir klausa teisingai priimti Morzės kodo signalais transliuojamus tekstus. Tačiau atitinkamos administracijos gali netaikyti šio reikalavimo stotims, kurios dirba išimtinai dažnių juostoje, viršijančioje 30 MHz.
2736 (2)Administracijos privalo taikyti visas priemones, kurios joms atrodo būtinos, kad patikrintų bet kurio asmens, pageidaujančio naudoti mėgėjų stoties aparatūrą, techninę irpraktinę kvalifikaciją.
2737 §4. Mėgėjų stočių didžiausioji galia nustatoma tarp suinteresuotų administracijų, įvertinant operatoriaus techninę kvalifikaciją ir sąlygas, kuriomis šios stotys turės veikti.
2738 §5. (1)Visos bendros taisyklės, pareikštos Konvencijoje ir šiame Reglamente, taikytinos ir mėgėjų stotims. Spinduliuojamų signalų dažnis turi būti tiek pastovus ir jo šalutinių spinduliavimų lygis turi būti tiek sumažintas, kiek leidžia tokių stočių techninis lygis.
2739 (2)Mėgėjų stotys ryšių seansų metu privalo kas kartą trumpais laiko tarpais perdavinėti savo šaukinį.
II skyrius
2740 § 6. Šio straipsnio I skyriaus nuostatos, jei tai tinka, vienodai taikytinos ir palydovinei mėgėjų tarnybai.
2741 § 7.Palydovinės mėgėjų tarnybos kosminės stotys, kurios dirba dažnių juostose, naudojamose kartu su kitomis tarnybomis, turi būti aprūpintos atitinkamais įrenginiais spinduliavimams valdyti tais atvejais, jei pagal procedūrą, pateiktą 22 straipsnyje, atsiranda pranešimų apie žalingus trukdžius.
.Administracijos, leidžiančios naudoti tokias kosmines stotis, privalo informuoti Tarptautinį radijo dažnių komitetą ir garantuoti, kad prieš paleidžiant kosminę stotį bus įrengta pakankamai Žemės valdymo stočių tam, kad ši administracija galėtų pašalinti bet kokius žalinguosius trukdžius, apie kuriuos gali būti pranešta.

© ATGAL 2006.