TARPTAUTINIS Q KODAS

Tarptautinis Q kodas - tai trijų raidžių santrumpos, kurių pirmoji yra Q raidė. Jei po Q kodo santrumpos perduodamas klaustukas, tai į tokį šaukinį turi būti duodamas atsakymas.

SantrumpaReikšmė
QRA Mano stotis vadinasi ...
QRG Jūsų tikslus dažnis ... kHz (MHz)
QRH Jūsų dažnis keičiasi
QRK Jūsų signalų ryškumas...(nuo 1 iki 5)
QRL Aš užimtas, prašau netrukdyti
QRM Man trukdo kitos stotys
QRN Man trukdo atmosferiniai išlydžiai
QRO Padidinkite siųstuvo galią
QRP Sumažinkite siųstuvo galią
QRQ Perdavinėkite greičiau
QRS Perdavinėkite lėčiau
QRT Nutraukite darbą siuntimo režimu
QRU Aš jums neturiu ką pranešti
QRV Aš pasiruošęs
QRW Prašau pranešti ... , kad aš jį kviečiu dažnyje...kHz
QRX Palaukite
QRZ Jus kviečia ...
QSA Jūsų signalų stiprumas ... (nuo 1 iki 9
QSB Jūsų signalų stiprumas kinta
QSD Jūsų manipuliacija turi defektų
QSK Aš galiu jus priiminėti mano signalų pauzėse
QSL Patvirtinu priėmimą
QSO Aš galiu susisiekti su ..
QSP Aš perduosiu ...
QSX Aš klausausi ... kHz
QSY Pakeiskite siuntimo dažnį
(esant reikalui, nurodomas konkretus dažnis kHz)
QTC Aš turiu jums pranešimą
QTH Aš esu ...(nurodoma gyvenvietė)
QTR Tikslus laikas
QUA Aš turiu pranešimą (naujienų) nuo ..

RADIJO MĖGĖJŲ SANTRUMPOS

KodasAtitikmuoKodo reikšmė
ABT About Apie, maždaug
AF Africa Afrika
AGN Again Vėl
AM Ante Meridiem Laikas iki vidurdienio
ANT Antenna Antena
AR - Perdavimo pabaiga
AS, ASIA Asia Azija
AS - Palaukite
BCNU Be seeing You Iki susitikimo
BAD Bad Blogas, blogai
BEAM Beam Antenna Kryptinė antena
BEST Best Geriausi, geriausias
BK Break Nutraukite perdavimą
BOX Box Abonementinė pašto dėžutė
BUG Bug (Pusiau) automatinis raktas
B4 Before (Ryšys) jau buvo
CALL Call-sign, Call Šaukinys, šaukimas
CBA Call-Book address Adresas, esantis šaukinių knygoje
CFM Confirm Patvirtinu
CHEERIO Cheerio Viso geriausio
CL Closing the station Išjungiu stotį
CL Call Šaukinys
CONDX Conditions Bangų sklidimo sąlygos
CONGRATS CongratulationsSveikinimai
CONTEST Contest Varžybos
CPY Copy Priimu
CQ - Visiems (bendras kvietimas)
CRD Card QSL kortelė
CU See You Iki susitikimo
CUAGN See You AgainIki naujo susitikimo
CUL See You Later Susitiksime vėliau
CW Continuous Wave Radijo telegrafas
DWN Down Žemyn (dažnio atžvilgiu)
DB Decibell Decibelas
DE - Nuo (duodamas prieš šaukinį)
DR Dear Brangus
DX Long distance Tolima (reta) stotis (ryšys)
ES And Ir
EU Eorope Europa
EX Ex Buvęs
FAIR Fair Geras, aiškus (oras)
FB Fine Business Puiku
FD Field Day Lauko diena
FM Frequency Modulation Dažninė moduliacija
FM From Nuo
FOR, FR For Kam
FQ, FREQ Frequency Dažnis
GA Good AfternoonLaba diena
GB Good bye Viso gero
GD Good day Laba diena
GD Good Geras
GHZ Gigahertz Gigahercas
GL Good luck Sėkmės
GM Good morningLabas rytas
GMT Greenvich Mean Time Grinvičo laikas
GN Good night Labos nakties
HAM - Radijo mėgėjas, turintis leidimą siųstuvui laikyti
HF High Frequency Aukštas dažnis
HI - Juokas
HPE Hope Tikiuosi
HPY Happy Laimingas
HQ Headquaters Būstinė
HR Here Čia
HRD Heard Girdėjau
HW How Kaip (reikalai)
HZ Hertz Hercas
I I
IARU International Amateur
Radio Union
Tarptautinė radijo mėgėjų sąjunga
INFO Information Informacija
IRC International Reply
Coupon
Tarptautinis pašto sąjungos kuponas
IS Is Yra
ITU International
Telecommunication
Union
Tarptautinė elektros ryšių sąjunga
K - Atsakykite
KC Kilocycle Kilohercas
KN - Prašau atsakyti tik kviečiamą stotį
KW Kilowatt Kilovatas
LID A poor operator Blogas (nepatyręs) operatorius
LOCAL Local Vietinis
LOG Log-Book Aparatinis žurnalas
LSB Lower Sideband Apatinė šoninė juosta
LSN Listen Klausau, klausykite
LTR Letter Laiškas
LUCK Luck Sėkmė
MC Megacycle Megahercas
ME Me Mane, man
MERRY Merry (Christmas) Linksmų (Kalėdų)
MGR Manager Menedžeris
MSG Message Pranešimas
N, NO No Copy, No Nepriėmiau, ne
NA North America Šiaurės Amerika
NET Network Radiomėgėjiškas tinklas
NEXT Next Sekantis
NICE Nice Geras
NIL Nothing Nieko
NR Near Prie, šalia
NR Number Numeris
NW Now Dabar
OB, OC Old boy, Old comradeDraugas, kolega
OC Oceania Okeanija
OK O.K. Viskas gerai
OM Old Man Draugas, vyras
OPEN Open Atviras
OP, OPR Operator Operatorius
PA Power Amplifer Galios stiprintuvas
PACIFIC Pacific Islands Australija ir Okeanija
PACKET Packet Radio Skaitmeninis ryšys
PEP Peak-Envelope-PowerPikinė galia
PM Post Meridiem Laikas po vidurdienio
PSE Please Prašau
PWR Power Galia
QAA-QZZ - Q kodo santrumpos
R Right Teisingai
RX Receiver Radijo imtuvas
RFI Radio frequency interferenceTrukdymai (buitiniams) imtuvams
RIG Station equipment Stoties aparatūra
RNG Running Naudojama galia
RPRT Report Pranešimas
RPT Repeat Pakartoti
RST Readibility, Streng, TonRyškumas, stiprumas, tonas
(telegrafinio signalo įvertinimas)
RTTY Radio teletype Radijo teletaipas
SA South America Pietų Amerika
SAE Self-addressed envelopeVokas su atgaliniu adresu
SAME Same Tas pats
SASE Self-addressed Stamped EnvelopeVokas su atgaliniu adresu ir pašto ženklu
SKED Skedule Ryšys pagal susitarimą
SN Soon Greitai, netrukus
SRI Sorry Atsiprašau, gailiuosi
SSB Single Sideband Vienos šoninės juostos moduliacija
SSTV Slow-scan TelevisionMėgėjiška lėtos skleistinės televizija
STN Station Radijo stotis
SU See You Iki susitikimo
SWL Short Wave Listener Radijo mėgėjas-stebėtojas
SWR Standing Wave Ratio Stovinčios bangos koeficientas
TEST (Con)test Bandymai, varžybos
TFC Traffic Radijo ryšys pagal grafiką
TKS Thanks Ačiū
TMR, TMW Tomorrow Rytoj
TNX Thanks Ačiū
TRCVR Transceiver Transiveris
TU Thank You Ačiū Jums
TVI TV Interference Trukdymai televizijai
TX Transmitter Radijo siųstuvas
U You Jūs, Jums
UFB Ultra FB Labai puiku
UK United kingdom Jungtinė Karalystė (D.Britanija)
UNLIS Unlicensed Station Neteisėtai veikiantis radijo siųstuvas
UR Your Jūsų
USB Upper Sideband Viršutinė šoninė juosta
UTC Universal time CordinatedTarptautinis laikas
VIA Via Per
VISO - Viso gero
VY Verry Labai
W, WTTS Watts Vatai
WEAK Weak Silpnas (signalas)
WRK Work Darbas, dirbti
WW Weather Oras
XCVR Transceiver Transiveris
XMTR Transmitter Radijo siųstuvas
XUSE Excuse Atleiskite, atsiprašau
XYL Ex YL Žmona
YAGI Yagi Antenna Banginio kanalo tipo antena
YES Yes Taip
YL Young Lady Mergina, moteris
YOU You Jūs
Z Zero Time Laikas lygus GMT/UTC
73 - Geriausi linkėjimai
88 - Perduodama YL/XYL operatoriui
99 - Aš nenoriu su Jumis palaikyti ryšį

© ATGAL, 2006.