Ištrauka iš Lietuvos Ryšių Reguliavimo Tarnybos (RRT) direktoriaus įsakymo: "Dėl teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo"

X. EGZAMINAI

53. Egzaminus organizuoja Tarnybos direktoriaus įsakymu dvejiems metams sudaryta egzaminų komisija. Egzaminų tikslas – nustatyti, ar asmens, pageidaujančio gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai, žinios pakankamos užsiimti radijo mėgėjų veikla.

54. Kiekvieną komisiją sudaro trys nariai, iš kurių ne mažiau nei du yra A klasės leidimus radijo mėgėjų veiklai turintys radijo mėgėjai ir vienas Tarnybos atstovas. Egzamino metu būtinas egzaminų komisijos pirmininko ir bent vieno komisijos nario dalyvavimas.

55. Asmuo turi teisę laikyti egzaminą leidimui radijo mėgėjų veiklai gauti tik sumokėjęs nustatyto dydžio užmokestį už egzamino laikymą.

56. Egzaminuojama:

56.1. B (žemesniu) lygiu, kai asmuo pageidauja gauti B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai;

56.2. A (aukštesniu) lygiu, kai asmuo, išlaikęs B lygio egzaminą, pageidauja gauti A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai.

57. Tarnyba sudaro, tvirtina bei skelbia savo interneto svetainėje kiekvieno lygio egzaminų klausimus. A lygio egzamino klausimai atitinka CEPT rekomendacijoje T/R 61-02 „Darnusis radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimas" nustatytus reikalavimus.

58. Egzamino metu egzaminuojamam asmeniui pateikiama 30 klausimų. Prie kiekvieno klausimo pateikiami 3 atsakymų variantai, iš kurių vienas yra teisingas. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei asmuo teisingai atsakė ne mažiau kaip į 25 klausimus.

59. Jei egzaminą laikantis asmuo dėl negalios nesugeba perskaityti pateiktų klausimų, komisijos nariai privalo pateikti klausimus neįgaliam asmeniui suprantamu bei prieinamu būdu ir nustatyti, ar egzaminuojamas asmuo turi pakankamai žinių pageidaujamos klasės leidimui gauti.

60. Asmuo, neišlaikęs egzamino, gali jį laikyti pakartotinai ne anksčiau, kaip praėjus 30 dienų nuo egzamino neišlaikymo dienos.


© ATGAL, 2012.